Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2197/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

Wprowadzając zryczałtowane opodatkowanie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Ewie i Jerzemu małż. M. podatek dochodowy za 1992 r. w kwocie 8.235,80 zł od dochodów w kwocie 11.100,95 zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

SA/Sz 1250/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

W postępowaniu podatkowym w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu istotna rola w dowodzeniu...
przychody, jakie uważa za pochodzące z 'innych źródeł', ustawa ta wymieniła też wśród nich przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Wprowadzając...

SA/Sz 1003/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-11

natomiast w art. 20 ust. 1 różne przychody, jakie uważa za pochodzące z 'innych źródeł', ustawa ta wymieniła też wśród nich przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych...
źródłach przychodu., Stanowiąc zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają również przychody osób fizycznych nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...

SA/Sz 1631/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-20

Ustalenie przez organ podatkowy wysokości przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych wymaga przestrzegania...
wydatki w 1992 r. za nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i wszczął w 1993 r. postępowanie podatkowe w tej sprawie., Z pisemnych wyjaśnień Marka...

I SA/Po 1254/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-03-26

ze zm./ oparta jest na swoistej klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia...
adwokackiej za 1994 r. pracownicy urzędu skarbowego ujawnili wpisanie do księgi podatkowej przychodów i rozchodów wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania...

I SA/Lu 887/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-07

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia...
kontrolnego, przeprowadzonego przez Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w R. stwierdzono, że spółka ta: 1/ zawyżyła koszty uzyskania przychodu na łączną...

I SA/Lu 914/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-02

. 416 ze zm.; dalej jako 'ustawa'/ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów...
podatniczki i nie mogły być one uznane za koszty uzyskania przychodu z tej działalności., 2. Z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Lu 961/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-28

w zakresie usług transportowych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W księdze tej nie ujawniono przychodu ze sprzedaży środków trwałych na łączną kwotę zł...
, że ujawnione, a opisane wyżej fakty nierzetelnego księgowania zdarzeń gospodarczych, świadczyły o ukrywaniu przychodu, dawały organom podatkowym podstawę do ustalenia podstawy...

I SA/Lu 1687/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-04

z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, zaś art. 23 ust. 1 pkt 1 stanowi, że nie uważa...
skarżących ujawnione były, jako koszty uzyskania przychodów, wydatki, które nie stanowiły takich kosztów, za słuszny uznać należy także pogląd organów podatkowych...

I SA/Lu 264/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-03

'/ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23...
. Za koszty uzyskania przychodu nie może być więc uznany każdy wydatek, a jedynie wydatek racjonalny, którego poniesienie ma wpływ na uzyskanie przychodu z danego źródła...
1   Następne >   2