Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 235/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

, nieposiadających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Małżonek nieprowadzący działalności gospodarczej, po wyczerpaniu toku instancji, wniósł skargę do NSA, który orzekł...
, iż organy podatkowe mają obowiązek ustalenia, osobno w stosunku do każdego z małżonków, wysokości przychodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

III RN 234/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

. (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca...

III SA 3370/01 - Wyrok NSA z 2003-10-02

nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Minister Finansów utrzymał w mocy...
przychodu za 1994 r., W uzasadnieniu Minister Finansów stwierdził, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach została ustalona prawidłowo., Zgodnie...

I SA/Gd 235/03 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-29

, w tym na należność główną i odsetki za zwłokę, organ I instancji dysponował ostateczną decyzją ustalającą podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1995 z nieujawnionych źródeł...
przychodów, której skutkiem była zaległość podatkowa, niezależnie od tego, że postanowienia z dnia 28 lutego 2002 r. zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Ponadto wypada...

SA/Bd 106/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-28

. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione...
wydatkiem a zasadnie oczekiwanym przychodem z poszczególnego źródła. W tej sprawie źródłem przychodu jest sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego. Nie ma podstaw...