Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 429/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce 'A' z siedzibą w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego, odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W uzasadnieniu postanowienia...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

I SA/Gd 230/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-31

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 1997 r. oddala skargę. I SA/Gd 230/04, U z a s...
w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie [...] zł utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Podstawą powyższego rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny...

I SA/Po 252/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-10

, zamieszkałej w G., w zakresie kontroli dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 rok., Decyzją z dnia [...] w/w organ wydał decyzję, którą...
ustalił dla E.D. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 1999...

I SA/Po 251/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-10

, zamieszkałego w G., w zakresie kontroli dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 rok., Decyzją z dnia [...] w/w organ wydał decyzję, którą...
ustalił dla M.D. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 1999 w wysokości...

I SA/Bd 413/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

w B. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50 zł...
uzyskane dochody, wykazane w PIT-33 za ten rok., W wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów organ pierwszej instancji na podstawie...

I SA/Bd 414/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą Alicji W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50...
które przewyższały uzyskane dochody, wykazane w PIT-33 za ten rok., W wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów organ pierwszej instancji...

II FSK 1169/05 - Wyrok NSA z 2006-04-05

w ujawnionych źródłach przychodu 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania, 2) zasądza...
za 1995 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję (...) Urzędu Skarbowego Ł.-B...

II FSK 768/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

2003 r. i ustalającą Łucji K. podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 26.734,50...
. stwierdził, iż wysokość dochodów nieznajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu małżonków obliczona jako różnica między poniesionymi w roku podatkowym wydatkami...

I SA/Po 921/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-12-12

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
[...] zł, która równocześnie stanowi dochód z nie ujawnionych źródeł przychodów, opodatkowany 75 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto w uzasadnieniu dokonanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   97