Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 55/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2002 r. sprawy ze skargi Ryszarda B. na decyzję Izby...
stanowiła dochód z nieujawnionych źródeł przychodu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu obowiązującym w 1992 r...

I SA/Ka 793/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-02

1. Dochód z nieujawnionych źródeł przychodów /art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r. od dochodu w wysokości 22.485 zł nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Jako podstawę...

I SA/Ka 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-23

/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, dochodem...
przychodów decydują dwie przesłanki: związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Przy ustalaniu kosztów uzyskania...

III SA 1152/01 - Wyrok NSA z 2002-12-17

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła...
uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 /art. 22 ust. 1...

I SA/Łd 1269/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-11-06

wykorzystywanej w całości gospodarczo przez spółkę, to przysługuje im koszt uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych budynków i budowli, będących źródłem przychodów...
- stanowią koszty uzyskania przychodów przez spółkę cywilną /czyli wszystkich jej wspólników/. Mogą one być uznane jedynie za koszt nabycia przez niektórych wspólników źródła...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

kosztów w stosunku do przychodów uzyskanych na podstawie pięciu umów o dzieło zawartych przez Piotra Dz., wskazując w szczególności na to, że: po pierwsze - umowy...
dochodowym od osób fizycznych stawka kosztów w wysokości 50 procent w stosunku od uzyskanego przychodu ma zastosowanie tylko do przychodów twórców, które stanowią...

I SA/Gd 1962/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

w stanie sprawy zapisem art. 7 ust. 4 ustawy m.in. przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium...
2.804.170,11 pomiędzy ceną uznaną za rażąco wysoką a ceną ogólnie stosowaną dla ziemniaków zużytych do produkcji frytek nie została uznana za koszty uzyskania przychodów...

III SA 73/01 - Wyrok NSA z 2002-07-09

przez podatników mających siedzibę lub zarząd za granicą przychodów m.in. z praw autorskich lub pokrewnych z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych...
się wysokości 20 procent przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym siedzibą podatnika stanowi inaczej., W związku...