Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 2181/99 - Wyrok NSA z 2001-01-05

W postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów organ podatkowy ma obowiązek wykazania wysokości poniesionych przez podatnika w danym w roku podatkowym...
. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1993 rok - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art...

III SA 643/00 - Wyrok NSA z 2001-07-31

O ile w postępowaniu podatkowym, dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód...
dochodowy za rok 1996 od dochodu, który nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości 12.678,00 zł, W rozpatrywanej sprawie Urząd Skarbowy ustalił...

III SA 1972/00 - Wyrok NSA z 2001-12-14

od osób fizycznych za 1995 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Jako przyczynę podał utratę zdolności do czynności prawnych z powodu...

SA/Sz 43/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-22

, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów, zaś dochodem z określonego źródła przychodów jest nadwyżka sumy...
przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Z regulacji tej wynika zatem zasada, że między przychodami danego roku podatkowego a kosztami ich uzyskania istnieć...

I SA/Gd 1870/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-22

fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła dochodu są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodu...
od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów nie są kosztami uzyskania przychodu., Reasumując w ocenie Izby organ pierwszej instancji zasadnie...

I SA/Lu 312/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-04-11

z zaniżenia dochodu do opodatkowania na kwotę 38.961 zł, a to wiąże się z ustaleniem przez Spółdzielnię kosztów uzyskania przychodów niezgodnie z obowiązującymi przepisami...
. Ustalono w toku kontroli, iż Spółdzielnia zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 39.966,56 zł oraz zaniżyła te koszty o kwotę 1.006 zł, co było podstawą wydania...

I SA/Ka 1925/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-28

ustalającej wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za lata 1994-1996, przybliżoną kwotę zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości...
wysokości przychodów z nieujawnionych źródeł, a także finansowe konsekwencje zabezpieczenia. Wreszcie - zarzucił organom podatkowym pominięcie w rozważaniach treści art. 253...

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

rzeczy stanowiąca odrębne źródło przychodów., Nie jest to sprzedaż rzeczy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku...
w spółce cywilnej. Tego ostatniego przypadku dotyczy art. 8 ustawy stanowiący, że źródła przychodów opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziału. Osobne...

SA/Sz 1911/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-10

przez podatniczkę i nie ujawniony w zeznaniu rocznym za 1995 r., Wynika dalej z uzasadnienia omawianej decyzji organu I instancji, że ustalając przychody podatniczki osiągnięte...
decyzji wynika, że do jej wydania doszło w następstwie ustalenia przez organ kontroli skarbowej, iż w zeznaniu rocznym podatniczka nie wykazała przychodów osiągniętych...

I SA/Łd 2334/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-18

zaniżonego przychodu ze sprzedaży w oparciu o wskaźnik udziału kosztów surowców i materiałów w przychodzie ze sprzedaży produktów, wynikający z ewidencji księgowej...
oraz rachunku zysków i strat., W dalszej części uzasadnienia Urząd przedstawił szczegółowe wyliczenia zaniżonego przychodu /539.353,50 zł/ oraz kosztów materiałów i surowców...
1   Następne >   3