Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 616/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-13

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie [...] zł., Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o poniesionych...

I SA/Bk 321/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok oddala skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B., m.in....
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...] zł., Po rozpatrzeniu odwołania skarżącej, decyzją z dnia [...] września 2007 r...

I SA/Bk 322/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok oddala skargę. Decyzją z [...].04.2007 r. Nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. ustalił J. D...
. (dalej: skarżący) zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Bd 658/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 rok w kwocie 13.491,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny: Naczelnik Urzędu...
zakończone decyzją z dnia [...] Nr [...] ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Rz 150/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 9.155,00 zł.,, 2) nr (...) - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
(...) czerwca 2007r. (nr (...)) ustalającą dla M. S. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie...

I SA/Rz 148/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r. - oddala skargi - I SA/Rz 148/08, UZASADNIENIE, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzjami z dnia (...) listopada 2007 r.:, 1) nr (...) - uchylił...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 9.155,00 zł., 2) nr (...) - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...

I SA/Ol 377/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-06

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 85.148,20 zł i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 15.899,00 zł., W toku postępowania podatkowego Dyrektor Urzędu Kontroli...

II FSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2006 r. M. J. zwróciła się do Naczelnika...

I SA/Bk 614/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-13

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż w toku przeprowadzonego...

I SA/Kr 706/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-05

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych przez nią źródłach za 2000 rok w kwocie 391.920 zł. W swoim uzasadnieniu organ kontroli skarbowej...
. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.) - od nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 75...
1   Następne >   +2   +5   +10   100