Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 281/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

którego należało ocenić, czy wydatki dokonane przez skarżącego w 1992 r. znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów., Postępowanie to ma szczególny charakter...
jest przedstawienie materiału dowodowego, z którego wynikałoby, że jego wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów, już opodatkowanych lub też wolnych od podatku...

SA/Sz 965/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-07-16

okres przedawnienia ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku opodatkowania dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów biegnie...
9 omawianej ustawy, uważa się też przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach /art. 20 ust. 1 cyt. ustawy/, zaś wysokość tych przychodów ustala się - w myśl...

I SA/Lu 602/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 21 i art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W decyzji Urzędu Skarbowego w sposób nie budzący wątpliwości wskazane zostało, że skarżący...

I SA/Wr 948/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-09-04

, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności 'przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Z kolei zgodnie za art. 30 ust. 1 pkt 7 dochodów...
z nie ujawnionych źródeł przychodów nie łączy się z dochodami /przychodami/ z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 75 procent dochodu...

I SA/Lu 1179/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-10

, mimo że był do tego zobowiązany, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub całego majątku, niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania...
podatkowego, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat. W tej sytuacji, zarzut dotyczący naruszenia art...

III RN 27/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub majątku niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania podatkowego, /c/ lub gdy następuje...
opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. żadna z tych okoliczności nie została wykazana w zaskarżonym wyroku. Sąd i organy podatkowe...

I SA/Lu 708/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-25

, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu z nieujawnionych źródeł, okres przedawnienia wynosi 5...
w 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty funkcjonowania osoby prawnej, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art...

I SA/Wr 1642/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-16

świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Sformułowanie powołanego przepisu...
, jak również przychodów ze źródeł nieujawnionych. Nie może zatem mieć zastosowania do należności wywodzących się z zupełnie innych tytułów prawnych...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
tylko wydatki uznane przez ustawę za koszty uzyskania przychodu. Według art. 11 ust. 1 pkt 21 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów ze źródła...

I SA/Lu 321/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-28

/ - w brzmieniu obowiązującym w 1991 r. - stratę /niedobór/ z danego źródła przychodów pokrywa się z dochodu uzyskanego w trzech kolejnych latach. Definicja straty /niedoboru/ podana...
została w art. 5 ust. 2 ustawy określającym, iż 'jeśli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest niedoborem ze źródła przychodów'., Tak więc cyt...
1   Następne >   2