Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ka 960/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-13

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych...
, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił., Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik uzyskał...

I SA/Gd 1011/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-03

poz. 416 ze zm./ nie dotyczy opodatkowania przychodów z nie ujawnionych źródeł /art. 9 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy/. Naczelny Sąd Administracyjny...
fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 1996 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Robert i Angelika małżonkowie P. w zeznaniu o wysokości wspólnych dochodów...

I SA/Po 856/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-23

ta zasadnie została więc uznana za dochód z nieujawnionych źródeł przychodu, co uzasadniało wymierzenie skarżącemu podatku z tego tytułu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3...
. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, ustala...

SA/Sz 1634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-13

pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu decyzji powołano następującą argumentację:, 1/ w 1998 r. podatnicy ponieśli wydatki w kwocie łącznej...
200.000 zł pochodzącego ze źródeł przychodów nie ujawnionych /200.000 x 75 procent/. Ewa M.-C. i Tadeusz C. W odwołaniu od tego rozstrzygnięcia zarzucili, że Urząd Skarbowy...

SA/Sz 565/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Z dokonanych ustaleń wynika, że decyzja wymiarowa z 20 grudnia 1999 r. została doręczona...

III SA 1216/99 - Wyrok NSA z 2000-06-07

dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1991 r., W motywach decyzji podano, że decyzją organu podatkowego I instancji odmówiono Eligiuszowi K...
Eligiuszowi K. decyzją z dnia 10 kwietnia 1996 r. przez Podatkową Komisję Odwoławczą przy Izbie Skarbowej w O. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

SA/Sz 564/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Ustalono, że decyzja Urzędu Skarbowego z 20...

I SA/Ka 1413/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-04

określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie przez ustawodawcę słów 'w szczególności' wskazuje, iż katalog innych źródeł...
od osób fizycznych nie stanowiły przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy...

I SA/Wr 2285/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-03-01

stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów m.in. w przypadku gdy przychody z danego źródła nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne...
dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, z mocy art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody...

I SA/Łd 176/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-10

w 1993 r.,, 8/ wydatki na zakup od Haliny N. taśmoteki filmowej 'Kronik Żyrardowa' /255.000.000 st. zł/: w 1993 r. głównym źródłem przychodu była sprzedaż kaset...
. 22 ust. 1 omawianej ustawy. Zawarte w tym przepisie sformułowanie, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu...
1   Następne >   2