Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 892/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 - oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Gl 814/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-22

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w 2005 r. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia opisano dotychczasowy przebieg...
. W decyzji tej stwierdzono w 2005 r. nadwyżkę wydatków nad przychodami w wysokości [...]zł z tytułu nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wydatków...

VIII SA/Wa 253/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. oraz odsetek za zwłokę., 1.2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym...
pokrycia, w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., w następujący sposób:, - kwotę [...] zł na należność główną,, - kwotę [...] zł na odsetki za zwłokę, naliczone...

I SA/Wr 836/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia 30 września 2011 r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z opodatkowanych źródeł przychodu, tj. część kapitału początkowego pochodząca z ujawnionych źródeł finansowania powiększona o wszystkie sukcesywnie naliczane odsetki. Za źródło...

I SA/Wr 837/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia [...] r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r...
podatkowego I instancji., Na wstępie organ odwoławczy dokonał wykładni przepisów art. 20 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f., dotyczących opodatkowania przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł...

I SA/Wr 1647/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-05

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...
w ujawnionych źródłach przychodów w wys. 76.144 zł., Decyzją z dnia [...] Nr [...], utrzymaną w mocy przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] Nr [...] organ...

I SA/Sz 541/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-25

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] r., nr[...] , wydanym w postępowaniu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok w wysokości [...] zł., W ocenie organu pierwszej instancji, w sprawie zaistniały przesłanki zawarte w przepisie art...

I SA/Po 586/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. decyzją z dnia [...], nr [...], działając na podstawie art. 208 §...
postępowanie podatkowe wobec J. C. w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005...

I SA/Po 598/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-18

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. oddala skargę Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w [...] decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...], działając na podstawie art...
wobec [...] w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r., W uzasadnieniu organ...

I SA/Kr 2180/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-09

zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób, fizycznych za 2002r., I. uchyla zaskarżone decyzje , II. określa...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100