Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1905/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-21

Jeżeli w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nie ujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków znacznie przekraczających zeznany dochód...
. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Rozstrzygnięcia te organy podatkowe wywiodły z ustalenia, że wydatki Anny K. z 1993 r. wyniosły...

SA/Wr 2271/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-06-27

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanowiona została zasada, w myśl której kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie /podkr. NSA/ koszty...
nie uwzględniło - zdaniem organu - reguły, mocą której przychody uzyskane z tytułu sprzedaży kołu łowieckiemu pozyskanej zwierzyny powinny być zgłoszone przez myśliwych...

SA/Rz 1055/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-22

zaś z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy przedmiotem opodatkowania jest dochód uzyskany ze źródła przychodów, a jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła...
przychodów - suma dochodów ze wszystkich źródeł po potrąceniu niedoborów z wyjątkiem niedoborów ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych; dochodem jest /art. 11/ nadwyżka sumy...

I SA/Wr 216/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-29

do kosztów uzyskania przychodów. Tak więc skarżący dąży do wyznaczenia wielkości straty według jego zeznania, jednak brak jest podstawy materialnoprawnej do orzeczenia...
poniesionej przez skarżącego w 1993 r. jako elementu mającego znaczenie dla określenia dochodu z tego samego źródła podlegającego opodatkowaniu w latach następnych powinno...

FPS 6/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-11-25

. o kontroli skarbowej - Dz.U. nr 100 poz. 442/, uzasadniając to tym, że wyszły na jaw nowe dowody dotyczące ewidencjonowania w 1992 r. w tym przedsiębiorstwie przychodów...
od osób fizycznych wyliczono z uwzględnieniem faktu, że w zeznaniach o wysokości dochodów osiągniętych w 1992 r. wspólnicy nie wykazali innych źródeł dochodów podlegających...