Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 272/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-02-05

./ ustalił Robertowi B. podatek w wysokości 26.250 zł od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w kwocie 35.000 zł., Jako kwotę wydatku na kupno...
nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Wysokość tych przychodów ustala się przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartości...

SA/Sz 1980/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-02-24

dochodowym od osób fizycznych za 1993 r. w kwocie 18.416,30 zł od dochodu w kwocie 24.554,53 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Z dokonanych...
Ciężar dowodu co do źródeł przychodu obciąża podatniczkę. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Sz. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Anny M. na decyzję...

I SA/Gd 573/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

za te miesiące i według tej średniej obliczenie nie uzyskanego przychodu jest z gruntu błędna., Jeśli bowiem ujawnienie nie uzyskanego przychodu nastąpiło poprzez dokumenty...
., Ich podstawą były ustalenia, iż Spółka zaniżyła przychody o 1.333.123.700 starych złotych oraz zawyżyła koszty uzyskania przychodów o 1.065.844.060 starych złotych., Dalej opisując...

I SA/Gd 997/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-05

Gdy praca małżonka podatnika świadczona jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej /jednego źródła przychodów/, czyli ma na celu uzyskiwanie przychodów...
działalności architektonicznej /odrębnego źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/, z drugiej strony nie uwzględniono...

I SA/Lu 1307/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-01-06

, racjonalnie rzecz oceniając, wpływają /co najmniej - w danych okolicznościach powinny wpływać/ na uzyskanie przychodu z danego źródła. Zaskarżoną decyzją z dnia 29...
. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia...

I SA/Wr 738/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-24

się też stratę będącą różnicą pomiędzy kosztami uzyskania przychodów a przychodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą...
/, wydatków nie uznanych za koszty uzyskania przychodów oraz zeznania o wynikach finansowych osiągniętych przez podatnika za 1994 r. - ujawniono, że Spółka, pozostając w związku...

III SA 5566/98 - Wyrok NSA z 1999-10-06

rozumienie źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej., Zarzut naruszenia prawa materialnego w niniejszej sprawie może się ostać jedynie na gruncie ocen...
cywilnoprawne związane z tą sprzedażą zostały poddane opłacie skarbowej, natomiast nie zostały ujawnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, poza 3 przypadkami...

I SA/Lu 384/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23...
do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W związku z treścią tego przepisu kontrolujący zakwestionował wykazany przez podatnika w rejestrach...

FPK 6/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-12-20

znacznych przychodów z tytułu najmu. Jednocześnie wyraziło pogląd, że pominięcie tych okoliczności przez organ pierwszej instancji stanowi 'jaskrawe naruszenie treści art...
części nieruchomości pozostają w samoistnym posiadaniu dwóch osób prawnych, z których jedna jest ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości, natomiast...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

przychodami ze stosunku pracy i podlegają również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych., Spółka jako płatnik mimo obowiązku wynikającego z art. 31 i art. 38 ustawy...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ o przychodach ze stosunku pracy /stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczego...
1   Następne >   2