Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Gd 124/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-10-28

zastosowania ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty planistycznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Skarga podlega odrzuceniu., Zgodnie z art. 3...
21 lipca 2021 r., na bezczynność Burmistrza w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty planistycznej., W ten sposób skarżący zrealizował uprawnienie...

II SAB/Kr 217/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

doręczone B.J. w dniu 29 maja 2009 r. W tym dniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej., W rezultacie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego...
w przedmiocie wymierzenia opłaty planistycznej skarżącej po pierwsze nie ograniczyło prawa do jej rozpatrzenia bez nieuzasadnionej zwłoki, po wtóre nie trwało dłużnej...

II SAB/Rz 18/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

, które niewątpliwie w postępowaniu w sprawie pobrania jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej) przysługiwały. Jest to bowiem indywidualna sprawa z zakresu administracji...
sprawy ze skargi Wójta Gminy [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w sprawie opłaty z tytułu wzrostu...

II SAB/Rz 19/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-23

wyczerpania dostępnych środków zaskarżenia, o jakich mowa w art. 52 Ppsa, które niewątpliwie w postępowaniu w sprawie pobrania jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej...
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - p o s t a n a w i a - I. odrzucić skargę, II. zwrócić Wójtowi Gminy [.] kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem wpisu...

II SAB/Wa 736/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

.) oraz w związku z zarządzeniem nr [...] Burmistrza [...] z dnia [...] września 2013 r. wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej wynosi 11,70 zł, którą należy...
uiścić na podany rachunek podstawowy Urzędu., Wnioskodawczyni w dniu 9 marca 2015 r. opłatę uiściła., Zastępca Burmistrza [...] w piśmie z dnia [...] marca 2015 r. będącym...

VII SAB/Wa 248/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-21

dokonywać wykładni planu miejscowego czy też by mógł oceniać zgodność inwestycji z planem miejscowym. Sam udział w procedurze planistycznej, nie daje kompetencji...
do dokonywania wyjaśnień co do planu miejscowego. W procedurze planistycznej uczestniczy wiele podmiotów., W każdej sprawie, która wymaga ustalenia zgodności inwestycji z planem...

II SAB/Bd 113/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-19

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (aktualnie t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503, dalej 'upzp') bez analizy stopnia zaawansowani prac planistycznych...
na celu zabezpieczenie skutecznej realizacji władztwa planistycznego przysługującego gminie w zakresie kształtowania zasad wykorzystania przestrzeni w drodze miejscowych...

II SAB/Bk 71/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-07

gruntów oraz wydruku polecenia przelewu (uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji środowiskowej);, 2. wystąpienie organu w piśmie z dnia 1 lutego 2012 r. do Regionalnej...
z prowadzonymi w gminie pracami planistycznymi oraz ze zgłaszanymi przez społeczeństwo protestami przeciwko budowie turbin wiatrowych. W uzasadnieniu pierwszej decyzji...

II SAB/Bk 70/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-07

z rejestru gruntów oraz wydruku polecenia przelewu (uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji środowiskowej);, 2. wystąpienie organu w piśmie z dnia 1 lutego 2012 r...
miało związek z prowadzonymi w gminie pracami planistycznymi oraz ze zgłaszanymi przez społeczeństwo protestami przeciwko budowie turbin wiatrowych. W uzasadnieniu...

IV SAB/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

organ zwrócił się do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy [...] o informację na temat planistycznego przeznaczenia nieruchomości., W dniu 24.10.2018 r. do organu...
P.p.s.a., sąd orzekł jak w sentencji wyroku., Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 200, art. 205 § 2 i art. 209 P.p.s.a., na które to koszty składa się opłata...
1   Następne >   3