Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 801/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-01

się z 'opłatami na rzecz gminy' (chodzi prawdopodobnie o opłatę adiacencką lub rentę planistyczną). Konieczność poniesienia zobowiązań publicznoprawnych związanych ze sprzedażą...
- jak to określiła - 'brak możliwości spieniężenia'. Dodatkowo strona wyszczególniła ponoszone koszty utrzymania wymieniając wśród nich koszty wyżywienia (260 zł), opłatę...

II SA/Po 280/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-04

do nawiezienia jednego metra ziemi na powierzchni 8 hektarów to ponad 3000 ciężarówek. Wyjaśnia, że utrzymanie decyzji nakazywałoby powtórzyć całą procedurę planistyczną...
przez PPIS w R. przedłożonego temu organowi, w ramach prowadzonej procedury planistycznej, projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cmentarza w D. wraz...

III SA/Łd 551/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-09

przy ul. A., Uwzględniając powyższe [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że cmentarz funkcjonuje bez stosownych pozwoleń, a procedura planistyczna...
się z sporządzeniem właściwych instrumentów planistycznych gminy, których w odniesieniu do terenu działek nr 117/1, 118, 120, 123 obręb geodezyjny [...] Miasta R. przy ul...

II OSK 1107/18 - Wyrok NSA z 2020-03-04

we [...] od obowiązku dostarczania wody w zamian za pobierane z tego tytułu opłaty uzasadnia przyjęcie, że podmiotem odpowiedzialnym za realizację dostaw wody pitnej...
kasacyjnej na rozprawie., W uzasadnieniu środka odwoławczego Gmina wywodzi, że z treści zarówno dokumentów planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...