Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 152/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-01

wydobytego kruszywa, a tym samym jaka wysokość opłaty planistycznej, kiedy działalność była prowadzona,, - naruszenie art. 8 i 107 § 3 KPA przez nienależyte uzasadnienie...
Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez koncesji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...

III SA/Łd 624/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-09

/Łd 698/10, II SA/Łd 701/10, II SA/Łd 702/10, II SA/Łd 704/10 i II SA/Łd 705/10. Przedmiotem wymienionych spraw była wysokość opłat planistycznych i sąd w tych sprawach...
1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Przeznaczenie natomiast objętego wnioskiem terenu pod wydobycie wapieni nie narusza ustaleń dokumentów planistycznych Miasta...

II GSK 250/22 - Wyrok NSA z 2022-04-05

tych robot, w szczególności zaś rozmiaru naruszenia podczas prac geologicznych substancji gruntu, ze wskazaniami dokumentów planistycznych Gminy Bralin celem ustalenia...
dokumentów planistycznych gminy', a w konsekwencji wskazane działania polegające na wykonaniu odwiertów nie mogą zapisów tych dokumentów naruszać, która to nieprawidłowość...

II SA/Ol 384/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-30

jest w jednostce planistycznej [...], z przeznaczeniem na cele leśne., W skardze pełnomocnik Spółka zarzucił rozstrzygnięciu naruszenie:, 1/ art. 7 ust. 1 i art. 80 ust. 7 ustawy...
przez pryzmat art. 29 tej ustawy jako nie uniemożliwiające wykorzystania tejże nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem planistycznym., Jednocześnie w myśl art. 3 ust. 2 ustawy...

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin bez koncesji oddala skargę. Pismem z dnia 14 maja 2008r. Marszałek...
ustalenia przedsiębiorcy opłaty eksploatacyjnej w trybie art. 85a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz...

II GSK 139/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

z dnia 8 czerwca 2002 r. sygn. akt II SA/Ka 772/00, zgodnie z którym nie można się zgodzić aby władztwo planistyczne gminy wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym...
., Nie miało żadnego znaczenia w sprawie nawiązywanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do zagadnienia władztwa planistycznego gminy. Z tego rodzaju kompetencji gminy...

II GSK 313/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna D. E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 708/15 w sprawie ze skargi D. E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia koncesji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od D. E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Ministra Środowiska 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyj...

II GSK 314/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 709/15 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od [...] na rzecz Ministra Środowiska 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

II SA/Sz 753/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

geologicznej nie jest automatycznie sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystania nieruchomości określonym w planie lub studium, jeżeli zapisy aktów planistycznych nie dopuszczają...
lit c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265), oraz opłatę...

II GSK 431/16 - Wyrok NSA z 2017-11-30

w dokumentach planistycznych czy analizy położenia prac względem występujących w tej przestrzeni warunków geologiczno-złożowych. Wymienione okoliczności mogłyby stanowić...
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu...
1   Następne >   2