Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 800/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, 3. wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji poprzez wstrzymanie się przez Burmistrza Miasta [...] od ujawnienia prawa...
[...], położonej w tej części w pasie drogowym ulicy zbiorczej o symbolu planistycznym [...] [...] istniała, za ogrodzeniem siatkowym okalającym przedmiotową działkę...

I SA/Wa 1474/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

planistycznych i map geodezyjnych z naniesionymi i oznaczonymi liniami rozgraniczającymi, a także dowodu z ewidencji drogi krajowej prowadzonej przez zarząd drogi...
pobierał od zięcia W. B. z tego tytułu stosowne opłaty drogowe. Wymaga również wyjaśnienia, czy w stosunku do terenu przystanku zarządca drogi wykonywał działania mające...

I SA/Wa 1879/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

. wydzielono działki nr [...] i [...]), w dacie komunalizacji, miały planistyczne przeznaczenie pod ulice, drogi i tereny kolejowe (część działki nr [...] [...]), stanowiły...
ustrój P., decyzji ustalającej opłaty za zarząd, czy też z art. 141 Kodeksu cywilnego, według stanu prawnego sprzed 1 lutego 1989 r., Jednocześnie NSA stwierdził...

I OSK 2932/19 - Wyrok NSA z 2020-07-15

, polegającym m.in. na cząstkowych naprawach ubytków w chodniku z płyt betonowych;, • pismo przewodnie z Pracowni Sztuk Planistycznych ws. załączonej dokumentacji rozwiązania...
opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.) (pkt 2 wyroku). ...