Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bd 718/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-08

skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz rozpoznanie...
dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone., Uchwalenie Studium stanowi jeden z etapów procedury planistycznej. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu...

IV SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla...
uiszczenia opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] lipca 2006 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2014 r., w związku z rekultywacją gruntów o pow...

IV SA/Wa 747/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla...
uiszczenia opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] października 2007 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2014 r., w związku z rekultywacją...

IV SA/Wa 748/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla...
uiszczenia opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] marca 2011 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2013 r., w związku z rekultywacją gruntów o pow...

IV SA/Wa 745/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w S. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla zaskarżoną...
opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] lutego 2008 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2014 r., w związku z rekultywacją gruntów o pow...

II OSK 2481/10 - Wyrok NSA z 2012-03-06

albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w toku procedury planistycznej dokonuje kolejno czynności...
planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem, o ile gmina zamierza zrealizować swoje planistyczne zamierzenie polegające na przeznaczeniu takich gruntów na cele nierolnicze...

I OSK 183/21 - Wyrok NSA z 2021-05-27

. ustalił sprawcy wyłączenia opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu o pow. 0,0445 ha w RIIIa w kwocie 1.569,31 zł płatną przez okres 10 lat...
począwszy od 2019 do 2028 r. i nakazał opłatę roczną za dany rok uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...]., W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 359/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

były wiążące dla organów planistycznych zbędne byłoby występowanie do MRiRW o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Planowana lokalizacja zabudowy narusza...
na terenie gminy, którzy nie mają możliwości realizacji nowej zabudowy nieprzewidzianej w planach miejscowych także w związku z długotrwałym procesem planistycznym zarówno...

IV SA/Wa 2424/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

planistycznych przyjętych do projektu planu, będzie mieć zbyt duży, negatywny wpływ na środowisko tego terenu i nie jest uzasadnione na tak dużą skalę., Marszałek Województwa...
procedurze planistycznej nie występowano o zmianę przeznaczenia tych gruntów właśnie z uwagi na fakt, że na tych działkach nie był wpisany użytek leśny...

II SA/Kr 276/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-01

uiszczenia należności podwyższonej, gdyż wartość wolnorynkowa gruntu wyłączonego jest wyższa od kwoty podwyższonej należności;, ustalił sprawcy wyłączenia opłatę roczną...
z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu o pow. 0,0445 ha w RIIIa w kwocie [...]zł płatną przez okres 10 lat począwszy od 2019 do 2028 r. i nakazał opłatę roczną...
1   Następne >   +2   +5   7