Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 2481/10 - Wyrok NSA z 2012-03-06

albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w toku procedury planistycznej dokonuje kolejno czynności...
planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem, o ile gmina zamierza zrealizować swoje planistyczne zamierzenie polegające na przeznaczeniu takich gruntów na cele nierolnicze...

IV SA/Wa 359/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

były wiążące dla organów planistycznych zbędne byłoby występowanie do MRiRW o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Planowana lokalizacja zabudowy narusza...
na terenie gminy, którzy nie mają możliwości realizacji nowej zabudowy nieprzewidzianej w planach miejscowych także w związku z długotrwałym procesem planistycznym zarówno...

IV SA/Wa 2424/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

planistycznych przyjętych do projektu planu, będzie mieć zbyt duży, negatywny wpływ na środowisko tego terenu i nie jest uzasadnione na tak dużą skalę., Marszałek Województwa...
procedurze planistycznej nie występowano o zmianę przeznaczenia tych gruntów właśnie z uwagi na fakt, że na tych działkach nie był wpisany użytek leśny...

II SA/Kr 276/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-01

uiszczenia należności podwyższonej, gdyż wartość wolnorynkowa gruntu wyłączonego jest wyższa od kwoty podwyższonej należności;, ustalił sprawcy wyłączenia opłatę roczną...
z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu o pow. 0,0445 ha w RIIIa w kwocie [...]zł płatną przez okres 10 lat począwszy od 2019 do 2028 r. i nakazał opłatę roczną...

II SA/Wr 691/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-18

Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 12 sierpnia 2008r. nr [...] w przedmiocie nałożenie opłaty z tytułu niezgodnego z przepisami wyłączenia gruntów z produkcji rolnej...
O. z dnia 17 czerwca 2008 r. ([...]) i orzekając o istocie sprawy:, 1) ustaliło A. O. opłatę w kwocie 125 197,60 zł oraz T. R. opłatę w kwocie 125 197,60 zł, z tytułu...

IV SA/Wa 2354/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu leśnego na cele nierolnicze i nieleśne, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu., Uzasadniając zaskarżone...
, ustalił należność, opłatę roczną oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów...

II OSK 1506/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

związanych ze swobodą planistyczną organów gminy wyrażającą się w samodzielnym decydowaniu o kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczeniu terenów objętych...
procedurą planistyczną oraz zasad związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych) właściwy organ jest zobowiązany do przeprowadzania kompleksowego i starannego procesu...

IV SA/Wa 1824/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

w granicach wydzielenia planistycznego [...]; 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. zasądza od Ministra...
23 (wydzielenie planistyczne 1KD-Z) i wyraził zgodę w tej części, zaś w pkt 2 decyzji w pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu zaskarżonej...

IV SA/Wa 2705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze w poprzednich procedurach planistycznych o pow. 17,3591 ha, które są sukcesywnie zagospodarowywane głównie zabudową...
zainwestowanych, jak również możliwością pobrania jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, a ponadto zmiana przeznaczenia gruntów przyczyni...

IV SA/Wa 1949/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - oddala skargę...
. Strona została dodatkowo poinformowana o tym, że opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej zostanie ustalona w odrębnej...
1   Następne >   +2   5