Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1430/10 - Wyrok NSA z 2010-09-29

opłaty planistycznej w wysokości 0%. Stawka ta dotyczy wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów MN1, MN2, MN3, MN5, MN6, MN7, MN7/L, MN8, MN9...
planistycznej. Określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia tej opłaty...

II SA/Gd 828/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

, że w trakcie procedury planistycznej analizowano |, |ustalenie stawki procentowej i odstąpiono od jej ustalenia. Rada wskazała, że pobranie opłaty jest dopuszczalne m.in. wówczas...
obowiązującego planu. Zatem samo wejście w życie nowego planu nie daje podstaw do pobrania opłaty planistycznej. Rada wskazała,|, |że po analizie sytuacji materialno-prawnej...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

zawyżeniu wartości opłaty planistycznej w wysokości 30% w sytuacji, w której obszar nieopodal L. jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów Polski, zatem narzucenie opłaty...
. 1 u.p.z.p. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i znaczne przekroczenie przysługującego Gminie N. D. władztwa planistycznego poprzez ustalenie wartości opłaty...

II SA/Po 217/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-27

przestrzennego, ustalając w nim m.in. stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości. Projekt planu w powyższej wersji został...
z dnia 12.04.2002 r. była w rzeczywistości stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości 20%. Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej przekazano do publikacji uchwałę...

II SA/Kr 1166/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś nieustalenie stawki tej opłaty dla części obszarów, jest sprzeczne...
. 15 ust. 2 pkt 12 w/w ustawy ustalić w m.p.z.p. stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty...

II OSK 3060/12 - Wyrok NSA z 2014-06-09

ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś nieustalenie stawki tej opłaty dla części obszarów, jest sprzeczne...
. 2 pkt 12 w/w ustawy ustalić w m.p.z.p. stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty...

II OSK 2504/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

. nr [...] stwierdził, że w przedmiotowym planie miejscowym w § 28 określono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 0% dla terenów objętych ustaleniami planu...
przestrzennym z 2003 r., albowiem obie ustawy w tożsamy sposób regulują instytucję opłaty planistycznej. Nadal jest to jednorazowa opłata określona w stosunku procentowym...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty, przewidziane w art. 36 ust. 4 ustawy...
nieruchomości nie wzrośnie, to gmina nie ma obowiązku ustalania dla terenów, na których znajdują się te nieruchomości stawki opłaty planistycznej (por. wyrok NSA z dnia 29...

II SA/Kr 1104/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś nieustalenie stawki tej opłaty dla części obszarów...
ma obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 12 w/w ustawy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku...

II SA/Lu 497/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-26

, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera żadnych wyłączeń od obowiązku pobrania opłaty planistycznej w razie przeznaczenia w planie nieruchomości...
SA/Bk 100/06) organ dowodził, że określenie 0 % stawki opłaty planistycznej oznaczałoby zwolnienie pewnej grupy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100