Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd...
na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty: pkt 1 - zobowiązał Wójta...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz...
Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

upomnienia nr [...] ([...]zł), proporcjonalnie na zaległość w opłacie planistycznej oraz odsetki od tej zaległości., 3. Skarżący, w piśmie z 12 kwietnia 2016 r., m.in. zażądał...
opłaty planistycznej wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie jest ustawą podatkową. Skoro ustawodawca wyraźnie nie wskazał, że opłata...

II SAB/Bk 109/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-21

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
przez skarżącą i ustalenia opłaty planistycznej. Zawiadomienie to doręczono skarżącej [...] października 2020 r., Operat szacunkowy, sporządzony przez powołanego rzeczoznawcę...

II SAB/Bk 110/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-21

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
)., Postanowieniem z dnia [...] września 2020 r. Wójt Gminy powołał rzeczoznawcę majątkowego H. K. jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej...

II SAB/Kr 95/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-20

na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zwrotu opłaty planistycznej., Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. i H. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zwrotu opłaty...

II SAB/Lu 1/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-12

. na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie opłaty planistycznej I. Zobowiązuje Wójta Gminy do podjęcia czynności w związku...
z pismem R. K. i L. K. z dnia [...] r. o wznowienie postępowania w sprawie opłaty planistycznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz...
1   Następne >   +2   +5   11