Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 965/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-04

[...]. Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę Wójt Gminy decyzją Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2003r...
grudnia 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 17.760,00 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Rz 625/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-04

ww. uchwały wysokość opłaty planistycznej stanowi 30% liczonej od kwoty wzrostu wartości nieruchomości. Wartość działki, która została zbyta w wyniku wprowadzenia planu...
przez urzędnika, że opłata planistyczna wyniesie maksymalnie 15 000 zł, po czym organ wydał decyzję ustalającą opłatę w kwocie 56 651,40 zł;, ­ brak należytego...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

[...]Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy z dnia...
., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej dokonano na podstawie art. 36 ust. 3.7 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r...

II SA/Gd 3918/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-10

jej wykorzystywania nie byłaby korzystniejsza dla skarżącego przy ustalaniu wysokości opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło...
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz. 139 ze zm.) stanowiącej formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela nieruchomości opłaty...

II SA/Lu 1084/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-07

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: jednorazowej opłaty planistycznej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę Samorządowe Kolegium...
opłatę planistyczną w wysokości 9.520 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, położonej w D...

I OSK 2115/20 - Wyrok NSA z 2021-01-26

notarialny sprzedaży, Rep. A nr 6.933/2016), to spełniły się przesłanki do ustalenia opłaty planistycznej. Organ wyjaśnił, że za dowód wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości...
., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła A. L. podnosząc, że opłata planistyczna za sąsiedni grunt, o trzykrotnie większej powierzchni, ustalona została w wysokości znacznie...

II SA/Bd 382/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

. 717; z późn. zm.; zwanej w skrócie 'p.z.p.') do ustalenia opłaty w drodze decyzji planistycznej., Kolegium nie podzieliło stanowiska zawartego we wskazanym przez skarżącą...
rzeczowo i miejscowo, uprawnionym do wydania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej jest Wójt Gminy L., który stosownie do art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

II SA/Po 845/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-02

2016 r. (akt notarialny sprzedaży, Repertorium A nr [...]), to spełniły się przesłanki do ustalenia opłaty planistycznej. Organ wyjaśnił, że za dowód wzrostu wartości...
, że decyzja została przepisana z uprzedniej decyzji, z pominięciem decyzji SKO w P. z dnia [...] września 2018 r. Skarżąca podniosła również, że opłata planistyczna za sąsiedni...

II SA/Łd 533/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-14

, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna...
). Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości., Wysokość opłaty planistycznej ustala się na dzień...

II SO/Wr 3/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-29

jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek. Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. (data nadania w placówce pocztowej...
) U. W. złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   57