Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 290/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-13

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., Opłata w sprawie niniejszej została ustalona na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' w związku z § 4 ust...
przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714). W przepisie tym prawodawca wskazał, że opłata za reprezentację wykonaną z urzędu przed sądem pierwszej instancji wynosi 240...

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego, poprzez obniżenie ceny biletu do 1 zł (pkt 1), obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1 zł (pkt 2), umożliwienie rodzinie...
wielodzietnej zwolnienia od opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach...

IV SA/Wr 631/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-26

. Natomiast art. 110 ust. 10 powołanej ustawy dotyczy wdrażania przez gminę programów pomocy społecznej. Wobec tego są to akty planistyczne i stanowią fundament prac nad gminną...
. 110 ust. 10 upoważnienie dla właściwego organu gminy - rady gminy - do wydania aktu o charakterze planistycznym, programowym. W granicach wynikającego z powyższych...

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat...
na jej terenie. Także art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej upoważnia radę gminy do tworzenia programów, które mają charakter aktów planistycznych, programowych...

II SA/Sz 7/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-25

% zaległości w kwocie [...] zł na [...] rat oraz orzeczono o umorzeniu po zrealizowaniu kontraktu socjalnego 80 % zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz odsetek...
ponieważ wyjaśniono jej, że zapis ten stanowi jedynie rodzaj zabezpieczenia TBS-u w przypadku gdyby przestała wnosić opłaty na bieżąco oraz spłacać zadłużenie., Skarżąca...

I OSK 1273/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188) i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności...
, dalej wyrok P 20/07)., Przyjęcie rządowego programu pomocy społecznej jest aktem planistycznym. Program tego rodzaju, uchwalony przez Radę Ministrów, ma charakter aktu...

IV SA/Gl 1147/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

gminy zmierzające do osiągnięcia określonych celów, skierowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów o charakterze planistycznym i programowym., Po drugie...
należności cywilnoprawnych, które z istoty rzeczy nie ograniczają się tylko do umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych (pkt V i VI Programu)., Wojewoda stwierdził...

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów o charakterze planistycznym i programowym., Po drugie Rada Miejska powołała błędną podstawę prawną podjęcia...
cywilnoprawnych, które z istoty rzeczy nie ograniczają się tylko do umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych (pkt V i VI Programu)., Wojewoda stwierdził także, że każdy akt...