Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 290/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-13

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., Opłata w sprawie niniejszej została ustalona na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' w związku z § 4 ust...
przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714). W przepisie tym prawodawca wskazał, że opłata za reprezentację wykonaną z urzędu przed sądem pierwszej instancji wynosi 240...

I OSK 1295/21 - Wyrok NSA z 2022-06-30

okoliczności, w których zachowania te mają być podjęte., Strategia rozwiązywania problemów społecznych, jak podkreślił Sąd, jest właśnie takiego typu dokumentem planistycznym...
przez organ samorządu terytorialnego. Mając na względzie przedstawioną charakterystykę należy ocenić zaskarżoną strategię jako akt planistyczny stanowiący konkretyzację ramowo...

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego, poprzez obniżenie ceny biletu do 1 zł (pkt 1), obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1 zł (pkt 2), umożliwienie rodzinie...
wielodzietnej zwolnienia od opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach...

IV SA/Wr 631/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-26

. Natomiast art. 110 ust. 10 powołanej ustawy dotyczy wdrażania przez gminę programów pomocy społecznej. Wobec tego są to akty planistyczne i stanowią fundament prac nad gminną...
. 110 ust. 10 upoważnienie dla właściwego organu gminy - rady gminy - do wydania aktu o charakterze planistycznym, programowym. W granicach wynikającego z powyższych...

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat...
na jej terenie. Także art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej upoważnia radę gminy do tworzenia programów, które mają charakter aktów planistycznych, programowych...

II SA/Sz 7/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-25

% zaległości w kwocie [...] zł na [...] rat oraz orzeczono o umorzeniu po zrealizowaniu kontraktu socjalnego 80 % zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz odsetek...
ponieważ wyjaśniono jej, że zapis ten stanowi jedynie rodzaj zabezpieczenia TBS-u w przypadku gdyby przestała wnosić opłaty na bieżąco oraz spłacać zadłużenie., Skarżąca...

I OSK 1273/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188) i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności...
, dalej wyrok P 20/07)., Przyjęcie rządowego programu pomocy społecznej jest aktem planistycznym. Program tego rodzaju, uchwalony przez Radę Ministrów, ma charakter aktu...

IV SA/Gl 1147/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

gminy zmierzające do osiągnięcia określonych celów, skierowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów o charakterze planistycznym i programowym., Po drugie...
należności cywilnoprawnych, które z istoty rzeczy nie ograniczają się tylko do umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych (pkt V i VI Programu)., Wojewoda stwierdził...

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów o charakterze planistycznym i programowym., Po drugie Rada Miejska powołała błędną podstawę prawną podjęcia...
cywilnoprawnych, które z istoty rzeczy nie ograniczają się tylko do umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych (pkt V i VI Programu)., Wojewoda stwierdził także, że każdy akt...