Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

. W poszczególnych paragrafach uchwały określono m.in. granice strefy płatnego parkowania, ustalono stawki opłat za parkowanie pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach...
postojowych, wprowadzono opłatę abonamentową za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym, ustalono zerową stawkę za korzystanie z wyznaczonych miejsc przeznaczonych...

III SA/Kr 583/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-29

, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania postanawia: umorzyć...
strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu...

II SA/Bk 428/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-06

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.; dalej: ustawa planistyczna), odbywa się jedynie w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Niniejsza zaś sprawa...
art. 61 ust. 1-5 ustawy planistycznej. W żadnym więc razie w sprawie niniejszej nie zachodziła potrzeba ani nawet możliwość wyznaczania obszaru analizowanego...

II SA/Bd 284/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-29

[...], zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w B. o 'przedłużenie decyzji - naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w dniach od [...] listopada...
opłat za czasowe usytuowanie obiektu w pasie drogowym, a więc ustanowienie warunku legalności stanu rzeczy następującego już po zlokalizowaniu np. reklamy w pasie drogowym...

VI SA/Wa 3543/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-29

marca 2013 r. do 21 kwietnia 2013 r. wg Projektu organizacji ruchu Nr [...]załączonego do wniosku,, 2. ustalił szczegółowe Warunki techniczne i zimowe,, 3. ustalił opłatę...
- Wydziale Dróg, [...][...], ul. [...]., Prezydent [...] wyjaśnił, że za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas prowadzenia robót ustalono opłatę zgodnie...

II SA/Rz 459/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-23

pasa drogowego i związanej z tym opłaty., Z akt administracyjnych sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych...
. W przedmiotowej decyzji organ ustalił jednocześnie wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 262,00 zł., W odwołaniu od wyżej wymienionej decyzji Spółka wniosła...

II SA/Ke 615/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-09-26

niejawnym sprawy ze skargi Dariusza P. na uchwałę Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013 r. nr XL/334/2013 w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie...
na uchwałę Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013 r. nr XL/334/2013 w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Skarżący wniósł...

VI SA/Wa 226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 148, poz. 3717...
z późn. zm. - dalej: Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat), Od tej decyzji A. S. złożyła odwołanie, podnosząc że powyższa kwota jest wynikiem błędów i zaniedbań ZDM...

III SA/Kr 640/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-15

do nałożenia na skarżącego opłaty karnej. W decyzji organ omówił zastosowane w sprawie przepisy, wyjaśnił sposób ustalenia powierzchni przedmiotowego obiektu budowlanego...
opłaty za zajęcie pasa drogowego. Organ podkreślił, że o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego strona została poinformowana pismem z dnia 18 lipca 2019 r...

III SA/Gd 382/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-02

planistycznej wyraźnie sformułowany. Organ odwoławczy dokonał interpretacji postanowień planu w tym zakresie, wywodząc z nich wniosek, że lokalizacja zjazdu nie jest dopuszczalna...
pogarszającego sytuację skarżących, jaki i przesądzonej przez Sąd oceny prawnej, zgodnie z którą odmowa zezwolenia na lokalizację zjazdu na podstawie postanowień planistycznych...
1   Następne >   +2   4