Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Ol 10/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-15

ustawy Prawo budowlane przewidywał możliwość legalizacji samowoli budowlanej, pod warunkiem doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem i uiszczenia opłaty...
miejscowym ani nie ma ustalonych warunków zabudowy. Skarżący oczekują tylko, że procedura planistyczna zostanie wszczęta. Jednakże okoliczność, iż właściciele sąsiednich...

II SA/Ol 750/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-20

opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia w kwocie 68 zł oraz 3. wezwał do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym w terminie 7 dni., W uzasadnieniu PINB...
prawa miejscowego, nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. Jest to akt planistyczny, który przedstawia uwarunkowania faktyczne i prawne terenu oraz określa...

II SA/Kr 389/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-09

działka nr ....), obr. [....] w Z. oraz obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie niniejszego postanowienia w wysokości 68 zł ., Orzekając w ten sposób Wojewoda...
Z. o nadesłanie akt i dokumentacji planistycznej dotyczącej spornych garaży (pismo z dnia 13 marca 2014r., k. 5 akt organu I instancji). Nie wiadomo, w ramach jakiego...