Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 1226/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-13

nierzetelnie sporządzone dokumenty planistyczne., Dalej organ wymienił nieprawidłowości, jakich dopuściła się skarżąca przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego...
o samorządzie gminnym w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego., O zwrocie kosztów postępowania w postaci wynagrodzenia pełnomocnika (480 zł) i opłaty skarbowej...

III SA/Gd 67/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-06

w warunkach zatrudnienia doradcy zawodowego (brak zgody związku zawodowego)., Co ważne, arkusz organizacji, będący podstawowym dokumentem planistycznym szkoły, został...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat...

I OSK 1814/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

). Co ważne, arkusz organizacji, będący podstawowym dokumentem planistycznym szkoły, został zatwierdzony przez organ prowadzący. W tych okolicznościach żadna z przyczyn...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804 ze zm.)., W uzasadnieniu Sąd...