Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 233/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-04

oświadczył, że z dnia podpisania porozumienia nie zachowały się w archiwum gminy żadne dokumenty w zakresie naliczenia opłat planistycznych i adiacenckich. Pełnomocnik gminy...
oświadczył, że nie były naliczane w stosunku do właściciela nieruchomości żadne opłaty planistyczne i adiacenckie, zaś w ocenie władz [...] porozumienie z dnia...

II SA/Po 234/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-04

planistycznych i adiacenckich. Pełnomocnik gminy oświadczył, że nie były naliczane w stosunku do właściciela nieruchomości żadne opłaty planistyczne i adiacenckie, zaś w ocenie władz...
ustawy z jednej strony oraz roszczeń [...] z tytułu opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich, o których mowa w § 4 porozumienia z drugiej strony. Zdaniem...

II SA/Po 284/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-26

geodezyjne nieruchomości stanowiących jego własność w taki sposób, że G. K. zrezygnowała z naliczenia W. B. w drodze decyzji administracyjnych opłaty planistycznej oraz opłaty...
w momencie, gdy G. K. nie może już sama złamać postanowień 'porozumienia' z dnia [...] kwietnia 2002 r. i naliczyć mu opłaty planistycznej, ani opłaty adiacenckiej...

IV SA/Po 910/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

przekroczyła sumę wszystkich wymagalnych opłat planistycznych, to inwestor (Wnioskodawca) zrzeka się dochodzenia teraz jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń...
iż porozumienie to jest przez Wójta wykonywane poprzez umarzanie lub wygaszanie opłat planistycznych należnych od Wnioskodawcy., Wojewoda zaznaczył, że w ramach postępowania...

II SA/Po 279/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

zrezygnowała z przysługującego jej prawa do naliczania opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej podziałowej. Choć w porozumieniu nie zawarto expressis verbis...
miejscowego oraz wydaniem na rzecz W. B. decyzji podziałowej, w taki sposób, że Gmina zrezygnowała z naliczenia mu opłaty planistycznej i adiacenckiej w zamian za uiszczenie...

I OSK 633/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

lub wygaszanie opłat planistycznych należnych od wnioskodawcy., Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie Wojewoda stwierdził, że decyzja organu I instancji została wydana z naruszeniem...
, gdyż najprawdopodobniej założyły, iż cała ustalona kwota odszkodowania zostanie 'skonsumowana' przez opłaty planistyczne, do których uiszczenia będzie zobowiązywany...

II SA/Bd 99/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-26

z wierzytelności, jaką Gmina pozyskała z tytułu nałożenia na współwłaścicieli opłaty planistycznej, co, jak wskazali współwłaściciele, zobowiązuje Gminę w dalszym ciągu...
działek potrącenia odszkodowania za działki z należnością powstałą na mocy decyzji ustalającej opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., W uzasadnieniu Burmistrz...

IV SA/Wa 242/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-04

podstawę wyceny i w efekcie oparta na nich opłata planistyczna są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Oparcie się przez organ odwoławczy na nieaktualnym operacie...
szacunkowym i ustalenie opłaty planistycznej na jego podstawie spowodowałby naruszenie art. 156 ust. 3 i 4 u.g.n. oraz art. 7 i art. 77 § 1 w zw. z art. 140 K.p.a....

I OSK 238/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

się z faktycznym ustaleniem przez Gminę na określonym, niższym niż maksymalny poziomie opłaty planistycznej, z faktyczną rezygnacją przez gminę z opłat adiacenckich...

IV SA/Wa 371/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

na nieaktualnym operacie szacunkowym i ustalenie opłaty planistycznej na jego podstawie | |, |spowodowałoby naruszenie art. 156 ust. 3 i 4 u.g.n. oraz art. 7 i art. 77 § 1 w zw. z art...
na nich opłata jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy (wyrok NSA z 2.10.2012 r., sygn.| |, |akt II OSK 1058/11, publ. Lex nr 1234113). | |, | | Wszystko to musiało...
1   Następne >   +2   +5   +10   38