Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 1323/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-28

dokumentach planistycznych. Organ wskazał również, że przy opracowywaniu planu zadań ochronnych wykorzystano dostępną wiedzę o gatunkach herpetofauny, która uzupełniona została...
ten nie precyzuje również jakiego rodzaju wskazania do zmian w aktach planistycznych plan zadań ochronnych może wprowadzać, ani też nie wprowadza wystarczająco jasnej...

II SA/Ol 317/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

planistycznych, które przygotowano jeszcze przed objęciem wskazanego terenu ochroną prawną w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Wyjaśniono, iż przesłanką...
, gdyż procedura planistyczna jest w toku to wprowadzenie zmiany przepisu § 5 rozporządzenia Nr 1 nie ma żadnego uzasadnienia z uwagi na podnoszoną ochronę praw nabytych...

II OSK 76/12 - Wyrok NSA z 2012-04-03

miejscowy nie jest tożsamy z projektem planu objętego procedurą planistyczną. Na sesji Rady Miejskiej Wrocławia do projektu planu zgłoszona została autopoprawka, którą...
przepisanych (z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego, wpisu i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wywodzili...