Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1...
zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Ponadto organ wywiódł, że również analiza okresu przedawnienia dokonana na podstawie przepisów...

I SA/Gl 981/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

[...] nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza...
[...] nr [...] o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ odwoławczy prezentując dotychczasowy przebieg...

I SA/Gl 335/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-13

. Wysokość przedmiotowej opłaty planistycznej ustalona została w wysokości [...] zł. W związku z nieuregulowaniem należności wystawione zostało w dniu [...] upomnienie...
. Z kolei po rozpatrzeniu wniosku stron z 16 kwietnia 2009 r., organ I instancji decyzją z [...] odroczył termin płatności opłaty planistycznej do 30 września 2010 r. W wyniku...

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 z dnia...
, że przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Jednocześnie wskazał...

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

upomnienia nr [...] ([...]zł), proporcjonalnie na zaległość w opłacie planistycznej oraz odsetki od tej zaległości., 3. Skarżący, w piśmie z 12 kwietnia 2016 r., m.in. zażądał...
opłaty planistycznej wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie jest ustawą podatkową. Skoro ustawodawca wyraźnie nie wskazał, że opłata...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

powyższych opłat planistycznych w innej (mniejszej) wysokości albo też obowiązek zapłaty tychże opłat wygaśnie, z uwagi na upływ terminu. Skarżąca wskazała na sytuację finansową...
spółki. Podkreśliła, iż nie dysponuje ona środkami pozwalającymi na zapłatę którejkolwiek z ustalonych opłat planistycznych, a złożenie przez Wójta Gminy [...] wniosku...

I GSK 1783/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 10 października 2017 r. sygn. akt II SA/Łd 462/17...
oddalił skargę [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty planistycznej., Sąd...

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy T. z [...] maja 2014 r. odmawiającą uchylenia decyzji z [...] kwietnia 2008 roku Wójta Gminy T. ustalającą opłatę planistyczną...
prowadzonego wobec nich na podstawie decyzji ustalającej opłatę planistyczną. We wniosku poinformowali organ o postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

z tytułu renty (opłaty) planistycznej. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy nr [...] z dnia [...] lipca 2011 r. wystawiony przez Burmistrza...
wartości nieruchomości albo możliwości pobrania jednorazowej opłaty (planistycznej) przez właściwy organ w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w związku...

I SA/Gl 591/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-22

Miasta K. z dnia [...] r. nr [...] o odmowie rozłożenia na raty jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości [...] zł, ustalonej dla A Sp. z o.o. w S.(dalej: skarżąca...
pełnomocnik spółki wniósł o wstrzymanie jej wykonania., Uzasadniając wniosek pełnomocnik podniósł, iż egzekucja opłaty planistycznej negatywnie wpłynie na dalszą...
1   Następne >   +2   4