Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Gminy Włodawa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody...
procentowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że Rada Gminy Włodawa, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

III SA/Gl 532/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-03

nie oznacza konieczności wskazania przewidywanych wydatków. Strategia, jako dokument planistyczny, służy wyznaczaniu kierunków działań i przeznaczenia środków finansowych...
nie jest. Równie dopuszczalne byłoby wskazanie źródła finansowania oraz samej kwoty jako wyniku określonego rodzaju działania, np. nie mniej niż 10% wartości opłat za udzielenie...

III OSK 6721/21 - Wyrok NSA z 2023-02-02

miejscowego. Program ten konkretyzuje bowiem sposoby działania gminy w celu należytego wypełnienia jej ustawowych obowiązków. Jego treść stanowią normy planistyczne, normy...
pkt 2 lit. b w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r...

II OSK 1420/16 - Wyrok NSA z 2017-09-20

. Adresatami tymi są wszyscy, którzy muszą posługiwać się tą nazwą i zmieniać (co często związane jest z obowiązkiem poniesienia stosownych opłat) adres zamieszkania, miejsce...
jest dokumentów planistycznych oraz ewidencyjnych, na podstawie których Rada Miejska w [...] podjęła uchwałę nr [...] z dnia [...] 1991 r. w części dotyczącej pasa gruntu...

II SA/Ke 143/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-06-17

ustawowej do aktu prawa miejscowego. Ma stanowić dokument zawierający założenia planistyczne w realiach konkretnej jednostki, a nie być formalnym spisem możliwości, powielającym...
z § 14 ust. 1 pkt 1 lit.c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018...

II SA/Wa 61/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

posługiwać się tą nazwą i zmieniać (co często związane jest z obowiązkiem poniesienia stosownych opłat) adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej...
również powołać treść pisma Burmistrza Gminy [...] z dnia [...] listopada 2015 r., w którym stwierdzono, że brak jest dokumentów planistycznych oraz ewidencyjnych, na podstawie...

III SA/Łd 21/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-26

., Przepis art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczy sformalizowanej procedury planistycznej - sporządzania miejscowego planu zagospodarowania...
. 200 w zw. z art. 205 § 2 i 206 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności...

III SA/Łd 28/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-26

obszaru danej jednostki., Przepis art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczy sformalizowanej procedury planistycznej - sporządzania miejscowego...
. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 265). Wprawdzie...

III SA/Łd 23/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-20

i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczy sformalizowanej procedury planistycznej - sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznych...
. z art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych...

III SA/Łd 15/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-20

dotyczących obszaru danej jednostki., Przepis art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczy sformalizowanej procedury planistycznej - sporządzania...
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 265)., k.ż. ...
1   Następne >   2