Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

na określonym, niższym niż maksymalny poziomie opłaty planistycznej, z faktyczną rezygnacją przez gminę z opłat adiacenckich, oraz z ustaleniem powierzchni i przebiegu dróg...

II SA/Ol 211/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-06-03

, który stanowi średniookresowy dokument planistyczny. Natomiast zdaniem organów to właśnie art. 8 ustawy stanowi, że wskazany program jest podstawą do wprowadzenia podwyżek...
, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając...

II SA/Bk 789/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-03

koronawirusowej wyłączeniem stosowania w niniejszej sprawie przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym wydanych zgód budowlanych oraz aktów planistycznych;, b) art. 2 ust. 2 u.w.l....
§ 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j....