Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 841/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-11

wymierzona opłata planistyczna stanowi kwotę orzeczoną w decyzji. W czasie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego...
go o obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący powtórzył swoje wcześniejsze argumenty zawarte w odwołaniu...

II SA/Gl 103/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-30

powierzchni gruntu ustalono opłatę planistyczną. Nadto, wskazać przyjdzie, iż sporządzona przez rzeczoznawcę wycena podlegała ocenie przez organy administracji z punktu...
jest jedynie do wyeliminowania aktu z obrotu prawnego bez równoczesnego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej., Brak też podstaw prawnych, aby na użytek opłaty planistycznej...

VII SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

, że wydatki miesięczne związane z utrzymaniem domu wynoszą ok. 800 zł (m.in. opłata za energię elektryczną - ok. 200 zł, za gaz - ok. 300 zł, opłata planistyczna - 214,50 zł...
ustalenia opłaty legalizacyjnej postanawia: przyznać skarżącej B. S. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VII SA/Wa 1012/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

, za gaz - ok. 300 zł, opłata planistyczna - 214,50 zł), podatek od nieruchomości wynosi 502 zł rocznie. Skarżąca oświadczyła ponadto, że syn z dniem 1 czerwca 2014 r...
może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków...

II SA/Kr 979/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-21

. znak: [...] PINB ustalił inwestorowi wysokość opłaty legalizacyjnej w celu zalegalizowania przedmiotowego budynku letniskowego w wysokości 25 000 zł., W terminie otwartym...
do wniesienia zażalenia - pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. - na powyższe postanowienie M.S. wystąpił do Wojewody 'z prośbą o umorzenie w części należności z tytułu opłaty...

II SA/Bk 376/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-06

procentowe, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną. Z kolei w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano co może być fakultatywnie unormowane w miejscowym planie...
prawodawca stanowi o tzw. władztwie planistycznym gminy, które można zdefiniować jako przekazanie gminie kompetencji w zakresie władczego przeznaczania i ustalania zasad...

II SA/Lu 423/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

stanowić dowodu uprawniającego do zalegalizowania samowoli budowlanej, a wcześniej do ustalenia opłaty planistycznej., Warunkiem legalizacji samowoli jest zgodność konkretnej...
ze skargi B. W. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...

II SA/Sz 122/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-14

wysokości opłaty planistycznej jest należyte zakwalifikowanie danego obiektu do odpowiedniej kategorii obiektów budowlanych. Właściwe ustalenie rodzaju samowolnie...
w Szczecinie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej 1. uchyla...
wysokości opłaty legalizacyjnej., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku postanowieniem z dnia...

VII SA/Wa 1607/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

. z o. o. z siedzibą w P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2012r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej...
- młyna cukru wraz z silosem cukru zlokalizowanych na działce o nr ewid. [...], na terenie firmy przy ul. [...] w P. - wysokość opłaty legalizacyjnej na sumę za Młyn...
1   Następne >   +2   +5   +10   62