Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Gminy Włodawa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody...
procentowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że Rada Gminy Włodawa, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

II OSK 1887/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

stawki procentowej opłaty planistycznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę Wyrokiem z dnia 18 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił...
ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., W rozstrzygnięciu nadzorczym...

II OSK 1328/15 - Wyrok NSA z 2015-06-25

, w świetle art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., organ nadzoru uznał także odstąpienie w § 13 uchwały od ustalenia stawki, stawek procentowych opłaty planistycznej dla części...
ustalenia, że dla tych terenów nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru tej opłaty. Zauważył, że w przedstawionej wraz z uchwałą dokumentacji planistycznej brak...

II OSK 1333/15 - Wyrok NSA z 2015-06-25

, w świetle art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., organ nadzoru uznał także odstąpienie w § 13 uchwały od ustalenia stawki, stawek procentowych opłaty planistycznej dla części...
bezspornego ustalenia, że dla tych terenów nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru tej opłaty. Zauważył, że w przedstawionej wraz z uchwałą dokumentacji planistycznej brak...

II SA/Wr 416/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

uchwały zmieniającej było zatem obniżenie stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
polegającej na obniżeniu stawki opłaty planistycznej, mogącej doprowadzić do zmniejszenia przychodów gminy oraz obniżenia ciężarów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...

II SA/Wr 415/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

obniżenie stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz...
i przeprowadzenia procedury planistycznej., W uzasadnieniu zarzutów skarżąca podniosła argument, że zmiana stawki opłaty została dokonana bez powtórzenia procedury planistycznej...

II SA/Wr 417/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz...
planistycznej., W uzasadnieniu zarzutów skarżąca podniosła argument, że zmiana stawki opłaty została dokonana bez powtórzenia procedury planistycznej ze względów...

II SA/Wr 418/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

obniżenie stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r...
w związku z art. 27 ust. 1 upzp stanowi precedens, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter zmiany polegającej na obniżeniu stawki opłaty planistycznej, mogącej doprowadzić...

II SA/Wr 419/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

, MNU, MSU, MWU, U, UT, UTN,RM, RMN., Istotą uchwały zmieniającej było zatem obniżenie stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca...
zmiany polegającej na obniżeniu stawki opłaty planistycznej, mogącej doprowadzić do zmniejszenia przychodów gminy oraz obniżenia ciężarów ponoszonych przez właścicieli...

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Co do kwestii odstąpienia w uchwale od określenia stawki opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, Sąd...
nie może przesądzać, czy uchwalenie lub zmiana planu może spowodować wzrost wartości nieruchomości. Opłata planistyczna jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek...
1   Następne >   +2   +5   +10   14