Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Gminy Włodawa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody...
procentowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że Rada Gminy Włodawa, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

II OSK 1887/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

stawki procentowej opłaty planistycznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę Wyrokiem z dnia 18 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił...
ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., W rozstrzygnięciu nadzorczym...

II OSK 1328/15 - Wyrok NSA z 2015-06-25

, w świetle art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., organ nadzoru uznał także odstąpienie w § 13 uchwały od ustalenia stawki, stawek procentowych opłaty planistycznej dla części...
ustalenia, że dla tych terenów nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru tej opłaty. Zauważył, że w przedstawionej wraz z uchwałą dokumentacji planistycznej brak...

II OSK 1333/15 - Wyrok NSA z 2015-06-25

, w świetle art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., organ nadzoru uznał także odstąpienie w § 13 uchwały od ustalenia stawki, stawek procentowych opłaty planistycznej dla części...
bezspornego ustalenia, że dla tych terenów nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru tej opłaty. Zauważył, że w przedstawionej wraz z uchwałą dokumentacji planistycznej brak...

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Co do kwestii odstąpienia w uchwale od określenia stawki opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, Sąd...
nie może przesądzać, czy uchwalenie lub zmiana planu może spowodować wzrost wartości nieruchomości. Opłata planistyczna jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek...

II SA/Ol 421/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-05

procentowej opłaty służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. W ocenie organu nadzoru, stawka procentowa opłaty planistycznej powinna być ustalona przez Radę...
planistycznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest elementem obligatoryjnym planu, to stwierdzenie określenia stawki procentowej opłaty planistycznej...

II OSK 291/07 - Wyrok NSA z 2007-10-08

ustalenia opłaty planistycznej i poszczególnych 'zapisów' tego planu., Skargę Rady Miasta Z. G. Sąd uznał za niezasadną, podzielając stanowisko Wojewody L., iż uchwała...
stawek opłaty planistycznej w miejscowym planie, niezależnie od faktu, czy wskutek uchwalenia planu doszło do wzrostu wartości nieruchomości, a tym samym od spełnienia...

II SA/Ol 20/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-17

nadzoru uznał także odstąpienie w § 13 uchwały od ustalenia stawki, stawek procentowych opłaty planistycznej dla części terenu. Podzielił przy tym pogląd prezentowany...
nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru tej opłaty. Zauważył, że w przedstawionej wraz z uchwałą dokumentacji planistycznej brak jest szczegółowej analizy w tym zakresie odnoszącej...

II SA/Ol 19/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-10

, w świetle art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., organ nadzoru uznał także odstąpienie w § 13 uchwały od ustalenia stawki, stawek procentowych opłaty planistycznej dla części terenu...
ustalenia, że dla tych terenów nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru tej opłaty. Zauważył, że w przedstawionej wraz z uchwałą dokumentacji planistycznej brak...

II OSK 1519/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

procentowej dla tej opłaty lub ustalono stawkę 0% nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Dla wykazania sytuacji uzasadniającej tego rodzaju ustalenia...
zawartych w 'Prognozie skutków finansowych uchwalenia planu', odnoszących się do opłaty planistycznej wskazano jedynie, iż na terenie, dla którego sporządzony jest plan...
1   Następne >   +2   +5   +10   12