Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 732/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-17

zarzutów egzekucyjnych wniesionych przez spółkę A. przeciwko tytułowi wykonawczemu numer [...] wystawionemu w związku z ustaleniem opłaty planistycznej dla Spółki...
. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ wskazał, iż wierzytelność dotycząca opłaty planistycznej została ustalona decyzją z dnia 9 stycznia 2013 r., która stała...

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 stycznia 2013 r., nr [...], wydaną w postępowaniu odwoławczym...
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

I SA/Sz 134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-10

[...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie uznania niedopuszczalności zarzutu [...] zwanej dalej 'spółką', dotyczącego nieistnienia obowiązku zapłaty opłaty planistycznej...
'[...]', opłatę planistyczną ustaloną decyzjami [...], spółka w piśmie z dnia [...] r. złożyła następujące zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego:, 1...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia 4 marca 2013 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie...
zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że K. I. Spółka z o.o....

I SA/Po 268/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-13

na tle stanu faktycznego sprawy, w której w dniu [...] lipca 2020 r. skarżący w związku ze zbliżającym się terminem spłat rat opłaty planistycznej z tytułu wzrostu...
czy ruchomych przedmiotów o wartości powyżej [...] zł., Organ pierwszej instancji, odmawiając odroczenia terminu płatności opłaty planistycznej za 2020 r. w łącznej...

II FSK 76/14 - Wyrok NSA z 2016-03-10

opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 357/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (dalej...
w Koszalinie (dalej: 'SKO') z dnia 4 marca 2013 r. w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami. Podstawą prawną powyższego orzeczenia...

I SA/Sz 64/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-02

odpowiedzialnością za zaległości podatkowe z tytułu opłaty planistycznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...], Samorządowe Kolegium...
na niej zaległości podatkowe z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł., Zaskarżona decyzja wydana została m.in. na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...

I SA/Sz 440/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-03

wykonawczego wystawionego przez Prezydenta Miasta nr [...]. Jako podstawę zarzutu wskazano nieistnienie obowiązku zapłaty opłaty planistycznej bowiem decyzje wierzyciela wydane...
, że w jego ocenie do opłaty planistycznej, jako niepodatkowej należności budżetowej, na podstawie art. 60 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie przepisy Działu III Ordynacji...

III FSK 3214/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-05

opłaty planistycznej, a wynik postępowania ma wpływ zarówno na sprawę dotyczącą ustalenia opłaty planistycznej, jak i na możliwość przypisania odpowiedzialności...
wydania wyroku skazującego w prowadzonej sprawie karnej będą zachodziły przesłanki do wznowienia postępowania o ustalenie opłaty planistycznej, prowadzonego przez Wójta...

I SA/Gd 25/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 listopada 2012 r., nr Sygn. akt: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia naliczonej opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia 15...
z dnia 24 listopada 2011 r. Wójt Gminy odmówił H.K. umorzenia naliczonej opłaty planistycznej w wysokości 18.963,- zł. Organ I instancji ustalił, że trudna sytuacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   32