Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 818/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

małoletnich dzieci) boryka się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł...
innych osób. Również podnoszona okoliczność o ratalnej spłacie tzw. renty planistycznej nie może być przesłanką przyznania prawa pomocy bowiem obowiązek takiej opłaty...

VIII SA/Wa 819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

dzieci) boryka się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł...
innych osób. Również podnoszona okoliczność o ratalnej spłacie tzw. renty planistycznej nie może być przesłanką przyznania prawa pomocy bowiem obowiązek takiej opłaty...

VIII SA/Wa 818/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł). Podała, że cierpi...
za gaz, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie ([...] zł)., Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa...

VIII SA/Wa 819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł). Podała, że cierpi...
, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie ([...] zł)., Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 818/13...

II GZ 215/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

hipotecznego (rata 1.200 zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną (480 zł). Podała, że cierpi na schorzenie kręgosłupa i od września 2013 r. nie przysługuje...
., wyciągi z rachunków bankowych obojga małżonków, kserokopie faktur za gaz, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie wynoszących 519...

II GZ 214/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

hipotecznego (rata 1.200 zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną (480 zł). Podała, że cierpi na schorzenie kręgosłupa i od września 2013 r. nie przysługuje...
., wyciągi z rachunków bankowych obojga małżonków, kserokopie faktur za gaz, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie wynoszących 519...

I GSK 1556/18 - Wyrok NSA z 2020-01-10

'Stopień zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR' nie przyznano żadnego punktu z 12 możliwych...
. W przedstawionej LSR nie wykazano bowiem spójności planowanych do realizacji przedsięwzięć z celami i priorytetami dokumentów planistycznych, innych niż strategia rozwoju...

I GSK 2124/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

, wniesiony protest, upoważnienie do reprezentacji, informację o rozstrzygnięciu protestu i potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej., WSA zauważył, że ani do skargi...
i ryzyka, deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, kopii ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID oraz dokumentów planistycznych, wyciągu...

I SA/Op 305/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-08-19

kosztów promocji., 5) brak uwzględnienia kosztów zużycia mediów i innych kosztów, podatków i opłat,, 6) niespójność opisu operacji z etapami biznesplanu,, 7) podanie...
środków unijnych na danym obszarze za pośrednictwem LGD, zgodnie z założeniami strategii rozwoju lokalnego (dalej: 'LSR'), czyli specjalnego dokumentu planistycznego...

I SA/Kr 1307/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

, upoważnienie do reprezentacji, informację o rozstrzygnięciu protestu i potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej., W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa podtrzymał dotychczasowe...
oraz dokumentów planistycznych, wyciągu z dokumentacji technicznej, mapy lokalizującej projekt w najbliższym otoczeniu, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele...
1   Następne >   2