Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

jest więc bardzo prawdopodobny i strona sprzedająca może spotkać się z naliczeniem jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną, gdyby roszczenie gminy nie przedawniło się na podstawie...
opłaty planistycznej, skarżąca zresztą w ogóle nie powołuje w pracy wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia interesów...

VI SA/Wa 2369/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

wieczystej oraz na brak dokładnego poinformowania o opłacie planistycznej. Za niezbyt szczęśliwe egzaminator ten uznał powołanie zezwolenia sądowego na dokonanie czynności...
w Repertorium, a także na brak określenia wysokości wynagrodzenia notariusza i opłaty za wypisy. Nadto zdająca w komparycji wskazała różne miejsca zamieszkania opiekuna...

II GSK 2181/15 - Wyrok NSA z 2017-04-27

zwrócił uwagę na niepobranie opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz na brak dokładnego poinformowania o opłacie planistycznej. Za niezbyt korzystne...
aktu w Repertorium, a także na brak określenia wysokości wynagrodzenia notariusza i opłaty za wypisy. Nadto zdająca w komparycji wskazała różne miejsca zamieszkania opiekuna...

VI SA/Wa 973/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29

lub jego zmiany stały się obowiązujące. Notariusz nie ustala opłaty planistycznej dlatego może jedynie ustnie pouczyć strony (a nie w akcie) o możliwości wszczęcia postępowania...

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy skarżącej jako dobrej...
się do pierwszego projektu aktu notarialnego organ wskazała, że znalazły potwierdzenie uchybienia dotyczące niepobrania opłaty sądowej lecz taksy notarialnej - wobec błędnego przyjęcia...

VI SA/Wa 2966/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

niektórych uchybień (brak pobrania opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy...
uchybienia dotyczące niepobrania opłaty sądowej lecz taksy notarialnej - wobec błędnego przyjęcia, że małoletni został zwolniony od kosztów sądowych, sprzecznego z treścią kazusu...

VI SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

tej gminy o zapłatę pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste; nieprawidłowo wyliczono i pobrano opłaty i taksę; nieprawidłowo uczyniono odrębną własność piekarni...
na następujące jej nieprawidłowości: nie wskazano która ze stron i jaką opłatę wniosła oraz pod jaką pozycją rejestru opłata ta została zaewidencjonowana; argumentacja...

VI SA/Wa 707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

i opłaty sądowej, jak również brak pouczenia stron o treści art. 5 u.k.w.h., Niezależnie od uchybień wytkniętych skarżącej Komisja II stopnia stwierdziła, że M. W. popełniła...
, o obowiązku płacenia przez spółkę K. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Błędem natomiast było pouczenie o treści art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

VI SA/Wa 1404/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

upadłościowego i naprawczego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 'o zastawie i hipotece' (bez bliższego wyjaśnienia treści i zakresu). Wskazała na brak odniesienia...
do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, co miałoby znaczenie z punktu widzenia ewentualnej renty planistycznej oraz na zaniechanie zwrócenia uwagi na art. 5 ustawy...

VI SA/Wa 918/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

o które wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej oraz opłat sądowych; ponadto, zdaniem organu odwoławczego, skarżąca nie podała podstawy...
egzaminacyjnym, wymienienie wysokości pobranych wynagrodzenia, podatków i opłat, w tym opłaty sądowej oraz powołanie stosownej podstawy prawnej. Tymczasem, jak uznał organ...
1   Następne >   2