Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 531/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Ustawodawca nie uzależnił odstąpienia od pobierania opłat od dodatkowych ustaleń aktu planistycznego, na co wskazuje organ ochrony...
opłaty drzew kolidujących z projektem budowy budynku handlowo-usługowego w części naliczającej opłatę I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego...

II SA/Lu 761/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-14

[...] na uchwałę Wójt Gminy z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność uchwały...
Wójt Gminy z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W dniu...

II SA/Lu 21/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

Prokuratora Rejonowego [...] na uchwałę nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek...
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: - § 1 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: 'zamieszkujących...

II SA/Wr 1/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-23

oraz lokalizacją stacji poboru opłat i obwodu utrzymania autostrady; 2) dopuszczalne: a) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, b) zieleń urządzona i nieurządzona niska...
mogą być: pomieszczenia socjalne do stacji poboru opłat, obiekty do poboru opłat (bramki itp.), obiekty utrzymania autostrady - pomieszczenia socjalne, inne obiekty utrzymania...

IV SA/Wa 1513/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-13

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2006 r. nr (...) w przedmiocie opłaty za usunięcie drzew i krzewów - oddala skargę - Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w W. opłatę za usunięte (wycięte) drzewa - 21 sztuk i krzewy - 120 m2 z terenu działki nr (...) w rejonie ul. (...), (...) i ustaliło, iż ww podmiot nie ponosi opłaty...

II SA/Gd 18/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-21

jest możliwe nie tylko na terenie oznaczonym symbolem O i kolorem ciemnoszarym, gdyż taka wykładnia prowadziłaby do nieuzasadnionego ograniczenia władztwa planistycznego...
oznaczonym symbolem [..]', należącym do strefy produkcyjnej o powierzchni 33,28 ha. Z ustaleń szczegółowych planu sformułowanych w § 37 wynika, że dla jednostki planistycznej...

II SA/Lu 594/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Tak zdefiniowana działalność zawiera się w planistycznym wyrażeniu: 'Tereny...
w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa...

II SA/Wr 1921/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

części drzew i krzewów jako 'samosiewów' nie podlegających zwolnieniu z opłat oraz twierdzenie, iż nie istniała dyspozycja planistyczna o przeznaczeniu danego terenu...
,, rosnących na terenie działek j. w., 4. ustalić, że usunięcie wszystkich drzew i krzewów wymienionych w pkt 1 i w pkt 3 jest zwolnione z opłaty na Gminny Fundusz Ochrony...

II SA/Wr 366/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji ustalającej opłatę za usunięcie drzew I. uchyla zaskarżoną decyzję...
ustalającym w pkt 1.1. tej decyzji opłatę za usunięcie drzew w wysokości 363 290, 24 zł. Na uzasadnienie organ wskazał, że wnioskiem z dnia 8 czerwca 2012 r. A. S.A....

II SA/Bk 956/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17

karę nakłada się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew, wysokość opłat ustalono z zastosowaniem stawki 70 zł/cm obwodu pni wyciętych drzew, określonej...
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017, poz. 1330; dalej: 'rozporządzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14