Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

jest więc bardzo prawdopodobny i strona sprzedająca może spotkać się z naliczeniem jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną, gdyby roszczenie gminy nie przedawniło się na podstawie...
opłaty planistycznej, skarżąca zresztą w ogóle nie powołuje w pracy wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia interesów...

VI SA/Wa 2369/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

wieczystej oraz na brak dokładnego poinformowania o opłacie planistycznej. Za niezbyt szczęśliwe egzaminator ten uznał powołanie zezwolenia sądowego na dokonanie czynności...
w Repertorium, a także na brak określenia wysokości wynagrodzenia notariusza i opłaty za wypisy. Nadto zdająca w komparycji wskazała różne miejsca zamieszkania opiekuna...

II GSK 2181/15 - Wyrok NSA z 2017-04-27

zwrócił uwagę na niepobranie opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz na brak dokładnego poinformowania o opłacie planistycznej. Za niezbyt korzystne...
aktu w Repertorium, a także na brak określenia wysokości wynagrodzenia notariusza i opłaty za wypisy. Nadto zdająca w komparycji wskazała różne miejsca zamieszkania opiekuna...

VI SA/Wa 973/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29

lub jego zmiany stały się obowiązujące. Notariusz nie ustala opłaty planistycznej dlatego może jedynie ustnie pouczyć strony (a nie w akcie) o możliwości wszczęcia postępowania...

VI SA/Wa 2966/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

niektórych uchybień (brak pobrania opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy...
uchybienia dotyczące niepobrania opłaty sądowej lecz taksy notarialnej - wobec błędnego przyjęcia, że małoletni został zwolniony od kosztów sądowych, sprzecznego z treścią kazusu...

VI SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

tej gminy o zapłatę pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste; nieprawidłowo wyliczono i pobrano opłaty i taksę; nieprawidłowo uczyniono odrębną własność piekarni...
na następujące jej nieprawidłowości: nie wskazano która ze stron i jaką opłatę wniosła oraz pod jaką pozycją rejestru opłata ta została zaewidencjonowana; argumentacja...

VI SA/Wa 707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

i opłaty sądowej, jak również brak pouczenia stron o treści art. 5 u.k.w.h., Niezależnie od uchybień wytkniętych skarżącej Komisja II stopnia stwierdziła, że M. W. popełniła...
, o obowiązku płacenia przez spółkę K. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Błędem natomiast było pouczenie o treści art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

VI SA/Wa 1404/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

upadłościowego i naprawczego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 'o zastawie i hipotece' (bez bliższego wyjaśnienia treści i zakresu). Wskazała na brak odniesienia...
do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, co miałoby znaczenie z punktu widzenia ewentualnej renty planistycznej oraz na zaniechanie zwrócenia uwagi na art. 5 ustawy...

VI SA/Wa 918/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

o które wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej oraz opłat sądowych; ponadto, zdaniem organu odwoławczego, skarżąca nie podała podstawy...
egzaminacyjnym, wymienienie wysokości pobranych wynagrodzenia, podatków i opłat, w tym opłaty sądowej oraz powołanie stosownej podstawy prawnej. Tymczasem, jak uznał organ...

VI SA/Wa 1405/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

planistycznej., W ocenianym projekcie aktu notarialnego brak jest odniesienia się do treści art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie...
, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, która może sięgać...
1   Następne >   2