Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1506/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

się opłatę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 powołanej ustawy. W ocenie Sądu pierwszej instancji nie stanowi naruszenia tego unormowania nieustalenie...
do naliczania opłaty planistycznej nie może wynosić 0%. Prawidłowa wykładnia art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzi...

II SA/Kr 1120/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-19

zagospodarowania przestrzennego., Jeżeli gmina rezygnuje z pobierania opłaty planistycznej w odniesieniu do terenów, których przeznaczenie w uprzednio obowiązującym planie...
zawarta w ustawie nie dotyczy stawki opłaty planistycznej z uwagi na swą treść i cel prowadzenia procedury. Zmiana stawek planu w wersji przyjętej w uchwale była korzystna...

II OSK 1882/14 - Wyrok NSA z 2014-11-25

wartość terenów, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie...
ust.1 pkt 1 w zakresie symbolu 'Ru'. Jeżeli nawet przyczyną stwierdzenia nieważności przynajmniej części postanowień było nieustalenie opłat planistycznych...

II SA/Kr 7/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie norm planu. Stwierdzenie...
było nieustalenie opłat planistycznych, co do tych obszarów sąd zobligowany był zawrzeć w uzasadnieniu precyzyjne wyjaśnienia w tym względzie w odniesieniu do konkretnie...

II OSK 455/10 - Wyrok NSA z 2010-05-21

dotyczyła wyłącznie zmniejszenia wysokości stawki 'opłaty planistycznej'., Nadto, zdaniem Wojewody, niedopuszczalne było nadanie przedmiotowej uchwale mocy wstecznej...
uchwały zachodziłaby zasadnicza wątpliwość jakie stawki opłaty planistycznej należy stosować, czy te z momentu zbycia, tj. 30% czy nowe z mocą wsteczną, tj. 10...

II SA/Op 329/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-23

(?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas...
na ustalenie rzeczywistej woli organu stanowiącego, polegającej na chęci objęcia opłatą planistyczną nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek objęcia ich decyzją...

II SA/Gl 283/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

, że zaskarżoną uchwałą Nr [...] dokonano zmiany w uchwale nr [...], która polegała na obniżeniu stawki 'opłaty planistycznej' z [...]% do [...]%, a uchwale nadano wsteczną...
, iż zmiana planu dotyczyła wyłącznie zmniejszenia wysokości stawki 'opłaty planistycznej'. Wojewoda [...] podkreślał, iż jego stanowisko znajduje potwierdzenie...

II OSK 1328/10 - Wyrok NSA z 2010-09-07

2009 r. nr [...] w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny Opolu wyrokiem...
., nr [...] w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej, w punkcie 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, w punkcie 2. określił, że zaskarżona...

II OSK 217/16 - Wyrok NSA z 2017-10-04

zagospodarowania przestrzennego opłaty planistycznej powstaje tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty, przewidziane w art. 36 ust. 4...
ładu przestrzennego., W ocenie Sądu I instancji, skarżący trafnie dostrzegł naruszenie władztwa planistycznego w określeniu stawki opłaty planistycznej w wysokości 0...

II SA/Gl 1280/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-27

. Nie ma znaczenia okoliczność, że zmiana planu dotyczyła wyłącznie określenia wysokości stawki opłaty planistycznej., W odpowiedzi na skargę Burmistrz M. wniósł o jej oddalenie...
przed upływem 5 lat od dnia, w którym ustalenia planu stały się obowiązujące. Zmiana stawki opłaty planistycznej została dokonana bez powtórzenia procedury planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   76