Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 373/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-22

na obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne i konieczność prawidłowego wyliczenia tych opłat. W toku postępowania pierwszoinstancyjnego nie uzupełniono w sposób prawidłowy...
przywołane warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły nie zostały aktualnie zaliczone do dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami, niemniej jednak stanowią...

II SA/Gl 959/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-03

zaliczeniu na poczet opłaty adiacenckiej po zakończeniu inwestycji ( § 2 ust.1 ) . Wysokość udziału oraz sposób jego rozliczenia miał zostać określony w umowach...
, które upoważniałyby gminę do wprowadzenia drogą regulacji prawnych powszechnie obowiązujących , opłat za podłączenie do istniejącej gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej'., Uchwałą z dnia...

II SA/Wr 80/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

planu zagospodarowania przestrzennego, ale w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
górniczo. W ocenie organu orzekającego zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem...

II SA/Rz 1057/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz braków uniemożliwiających ocenę zgodności wniosku z art. 396 P.w. poprzez ich wyszczególnienie w 13 punktach...
wodnoprawnego., Za bezzasadne uznała również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych...

II SA/Rz 1058/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

pismem z dnia [...] lutego 2020 r. organ wezwał skarżącą do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzupełnienia braków uniemożliwiających ocenę...
również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych jest tożsamy rodzajowo...

IV SA/Wa 715/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

które nakładają na mieszkańców danej gminy tego rodzaju obowiązków. Nałożone opłaty stanowią daninę publiczną i zostały nałożone przy wykorzystaniu władztwa planistycznego. Konstrukcji...
od mieszkańców wpłat składek członkowskich w wysokości 1000 zł od każdego członka komitetu (§ 7), nałożenia na nowych odbiorców wody opłaty w wysokości 10 kwintali żyta wg...

II SA/Rz 226/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-24

obowiązującym w dacie podjęcia uchwały poprzez zamieszczenie w jej § 23 zapisu przewidującego konieczność wpłacenia opłaty za podłączenie obiektu do sieci, co jest m.in....
ponoszenia tego rodzaju opłaty;, - istotne naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 4 u.z.z.w. w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia uchwały poprzez zamieszczenie...

III SA/Gd 1219/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-15

. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Uchwała ta jest wewnętrznym aktem planistycznym, aktem z zakresu administracji publicznej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
. W ocenie organu orzekającego, zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem terenu w miejscowym...

II SA/Łd 979/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-27

plany nie stanowią jednak aktów prawa miejscowego. Są one jedynie dokumentami planistycznymi, mającymi ułatwić podejmowanie odpowiednich kroków. Ponadto, wskazać należy...
jedynie planistyczny., Rada Gminy Widawa zaprzeczyła również temu, że przedmiot zaskarżonego zarządzenia regulowany jest również uchwałą Rady Gminy Widawa Nr XXIX/168/06 z dnia 21 lutego...
1   Następne >   3