Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 373/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-22

na obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne i konieczność prawidłowego wyliczenia tych opłat. W toku postępowania pierwszoinstancyjnego nie uzupełniono w sposób prawidłowy...
przywołane warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły nie zostały aktualnie zaliczone do dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami, niemniej jednak stanowią...

II SA/Gl 959/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-03

zaliczeniu na poczet opłaty adiacenckiej po zakończeniu inwestycji ( § 2 ust.1 ) . Wysokość udziału oraz sposób jego rozliczenia miał zostać określony w umowach...
, które upoważniałyby gminę do wprowadzenia drogą regulacji prawnych powszechnie obowiązujących , opłat za podłączenie do istniejącej gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej'., Uchwałą z dnia...

II SA/Wr 80/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

planu zagospodarowania przestrzennego, ale w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
górniczo. W ocenie organu orzekającego zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem...

II SA/Lu 912/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-15

zobowiązują do pobierania opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci, wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych...
przyłącza., Unormowanie § 28 pkt 4, §29 pkt 2 i § 30 pkt 2 Regulaminu w takim zakresie, w którym uprawnia przedsiębiorstw do pobieranie opłat za wydanie warunków...

II SA/Rz 1057/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz braków uniemożliwiających ocenę zgodności wniosku z art. 396 P.w. poprzez ich wyszczególnienie w 13 punktach...
wodnoprawnego., Za bezzasadne uznała również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych...

II SA/Rz 1058/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-10

pismem z dnia [...] lutego 2020 r. organ wezwał skarżącą do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzupełnienia braków uniemożliwiających ocenę...
również, wezwanie organu I instancji do uzupełnienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ponieważ w jej ocenie rodzaj wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych jest tożsamy rodzajowo...

IV SA/Wa 715/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

które nakładają na mieszkańców danej gminy tego rodzaju obowiązków. Nałożone opłaty stanowią daninę publiczną i zostały nałożone przy wykorzystaniu władztwa planistycznego. Konstrukcji...
od mieszkańców wpłat składek członkowskich w wysokości 1000 zł od każdego członka komitetu (§ 7), nałożenia na nowych odbiorców wody opłaty w wysokości 10 kwintali żyta wg...

II SA/Rz 226/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-24

obowiązującym w dacie podjęcia uchwały poprzez zamieszczenie w jej § 23 zapisu przewidującego konieczność wpłacenia opłaty za podłączenie obiektu do sieci, co jest m.in....
ponoszenia tego rodzaju opłaty;, - istotne naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 4 u.z.z.w. w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia uchwały poprzez zamieszczenie...

III SA/Gd 1219/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-15

. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Uchwała ta jest wewnętrznym aktem planistycznym, aktem z zakresu administracji publicznej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
. W ocenie organu orzekającego, zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem terenu w miejscowym...
1   Następne >   3