Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 707/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. . Przedmiotem zaskarżenia do Sądu jest decyzja...
przyznania G. J. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą, wnioskowanego na matkę U. B...

I OSK 535/11 - Wyrok NSA z 2011-07-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2010 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] września 2010 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności:, Prezydent...

III SA/Kr 1124/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala W dniu 26 kwietnia 2010r. A. K. złożyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej...
dwa wnioski - jeden o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką M. W. i drugi o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

II SA/Sz 986/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych [...] działający...
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - odmówił przyznania Z.Ł. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną legitymującą...

II SA/Ol 392/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W dniu 25 stycznia 2011r. M. J. złożyła w Miejskim...
Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dziadkiem M. B., legitymującym...

II SA/Go 789/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. A.S. w dniu 25 lipca 2011 złożyła wniosek...
o przyznanie pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym teściem K.S....

II SA/Ol 455/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-02

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...
wykonaniu. Wnioskiem z dnia '[...]' I. K. zwróciła się do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w '[...]' o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

II SA/Ke 270/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-05-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. znak: [...] orzekającą o odmowie przyznania M. K.: 1) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

IV SA/Gl 522/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
do świadczenia pielęgnacyjnego T. G., postanowiło uchylić decyzję organu I instancji w całości i przyznać T. G. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SA/Po 68/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-22

Odwoławczego w Kaliszu z dnia 27 grudnia 2010r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K...
Ośrodek Pomocy Społecznej) o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nad matką E.A.. Do wniosku załączyła oświadczenie, że jej matka jest w związku małżeńskim...
1   Następne >   +2   +5   +10   100