Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 831/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., znak: [...] w przedmiocie wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] numer [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania I. B. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] w sprawie odmowy wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 318/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-10-06

z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. We wniosku z dnia 24 stycznia 2005 r. B. G. wniosła o przyznanie świadczenia...
. U. Nr 228, póz. 2255 ze zm.), przyznał B. G. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem na syna...

II SA/Lu 792/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-19

Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] wydanej w przedmiocie wstrzymania wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami, utrzymało w mocy...

II SA/Łd 371/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-07

- sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku...
o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 1 maja 2004 r. do 20 października 2004 r. 2. oddala skargę w pozostałej części. Decyzją z dnia [...] grudnia...

II SA/Łd 1092/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-05-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenie pielęgnacyjnego 1. oddala skargę 2. przyznaje, a następnie nakazuje...
., po rozpatrzeniu odwołania S. S. od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta R. Nr [...] z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SA/Łd 249/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-22

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., odmówił R. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Rozstrzygnięcie wydano na podstawie art. 3 pkt 9, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...

IV SA/Wr 24/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne oddala skargę. W dniu [...]r. B...
. K. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w B. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem...

II SA/Rz 286/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-06

[...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza nieważność Decyzji Wójta Gminy [...] z dnia...
[...] października 2004 r. Nr [...] w części dotyczącej terminu końcowego, do którego przyznano świadczenie pielęgnacyjne /31.08.2005 r./; III. stwierdza, że zaskarżona decyzja...

II SA/Łd 220/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-05-23

sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. - Decyzją...
z późn. zm.) oraz art.104 kpa odmówił przyznania J. M. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Op 183/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-03

w N. odmawiającą przyznania wnioskodawczyni prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna J. K., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ ustalił, że wnioskiem z dnia...
14.09.2004r. J. K. zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w N. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na syna J. K. Do złożonego wniosku dołączyła zaświadczenie z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   43