Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 743/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

niepełnosprawności. Jako przyczynę odmowy organ wskazał niespełnienie warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określonych w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
i opłacać rachunki, płacić za leki i rehabilitację mamy. Wskazał, że kiedy ubiegał się o świadczenie pielęgnacyjne po raz pierwszy, otrzymał decyzję odmowną...

II SA/Ol 3/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

to przysługuje w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nie spełnia przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego określone w art. 17 ustawy o świadczeniach...
powołanej ustawy, który do negatywnych przesłanek przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zaliczał przypadek, gdy członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo...

III SA/Gd 1024/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Okręgowej w Gdańsku K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 7 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
. K. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad synem - B. K.., W uzasadnieniu podjętej...

II SA/Po 1396/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-13

Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] grudnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu...
Miasta K., po rozpoznaniu wniosku G. L. z dnia 1 lipca 2013 r., odmówił jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o jakim mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...

IV SA/Gl 540/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-09

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję...
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 114) uznano świadczenia pielęgnacyjne pobrane przez D.G. w okresie od 1 kwietnia 2010r...

I OSK 548/14 - Wyrok NSA z 2015-10-01

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia...
w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., Prezydent Miasta W. decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r...

VIII SA/Wa 1268/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

W (dalej: 'matka', 'uprawniona')., Organ I instancji wskazał, że decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2011 r. skarżący nabył prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia, 7...

IV SA/Gl 885/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-14

rozstrzygnięcia organ wskazał, że decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] E. D. zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką...
wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...

II SA/Łd 873/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-23

osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy...
stronie prawo od świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. tj. do dnia ważności orzeczenia o znacznym stopniu...

IV SA/Wr 457/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-20

programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia[...], wydaną...
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1741) - po rozpatrzeniu odwołania R.H. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta W.a przez Zastępcę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100