Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Lu 328/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 25 [...] 2008 r. Samorządowe...
r. o przyznaniu A. K. świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że brak jest podstaw prawnych do wznowienia postępowania w sprawie...

I OSK 1364/07 - Wyrok NSA z 2008-07-02

Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 30 maja 2007 r. o sygn. akt IV SA/Wr...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, uchylając zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące...

I OSK 1758/07 - Wyrok NSA z 2008-10-24

Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 25 lipca 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr...
ją decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał na następujący stan...

II SA/Kr 1073/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-06

[....] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II zasądza od Samorządowego Kolegium...
[...] 2006r. świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem - G. S. ur.[...]r. legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami...

III SA/Kr 276/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-06

[...] nr : [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji . Decyzją Burmistrza z dnia [...] (k...
. 61 akt adm.) E. S. pobierała do dnia 31 marca 2006r. świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem - G. S. ur. [...] 1998r. legitymującym się orzeczeniem...

IV SA/Wr 401/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-24

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla decyzję I i II instancji w części odmawiającej przyznania...
świadczenia pielęgnacyjnego na córkę G. K. od dnia 31 lipca 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. i od dnia 1 września 2006 r.; II. nie orzeka w przedmiocie wykonania...

II SA/Łd 814/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-06

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - uchyla zaskarżoną decyzję...
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem - P.K., Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta Z., działając na podstawie art. 104...

IV SA/Po 27/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę /-/ I. Kucznerowicz /-/M. Dybowski /-/ B. Popowska JH IV SA...
/Po 27/08, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją Prezydenta Miasta z dnia [...] odmówiono M.P. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz D.P. Decyzję podjęto na podstawie art...

II SA/Ol 802/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-20

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II...
o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką J. K., Orzeczeniem z tego samego dnia Powiatowy Zespół Orzekania, o Niepełnosprawności nie zaliczył...

IV SA/Po 163/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-12

.) ze strony organu I instancji nakazuje przyjęcie fikcji prawnej złożenia wniosku o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w dacie, w ktorej udzielenie pouczenia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części w której utrzymano w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   87