Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 639/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-11-23

'[...]'r. nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego: 1) uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
Ośrodka Pomocy Społecznej w M. po rozpatrzeniu wniosku D. H. z dnia 30 kwietnia 2004r. przyznał jej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad B. H...

II SA/Ol 577/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-10-15

z dnia l czerwca 2004r. odmówił E. i P. T. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przewidzianego ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz U Nr 228...
stanowiska organu pierwszej instancji co do tego, że praca we własnym gospodarstwie rolnym jest pracą zarobkową wyłączającą możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 602/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-11-02

Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego: 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad córką A. W., posiadającą orzeczenie...

II SA/Ol 621/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-10-18

ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, postanawia umorzyć postępowanie. M. G...
. ('[...]') o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem...

II SA/Kr 1036/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-09-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 9 lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Po 1302/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-11-04

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę /-/ E. Makosz - Frymus Skarżąca wniosła do Sądu skargę...
w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jej córce K., Pismem z dnia [...] października 2004 r., doręczonym na wskazany w aktach adres 8 października 2004 r. wezwano...

II SA/Łd 928/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-11-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] Nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
19 listopada 2004 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia...

IV SA/Po 1237/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-12-10

niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego p...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Lu 590/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-03

w separacji, a rozpad małżeństwa nastąpił z winy męża. Mąż nadużywa alkoholu, nie interesuje się losem rodziny, nie podejmuje pracy, ponieważ pobiera świadczenie pielęgnacyjne...
oświadczył, że sprawuje osobistą opiekę i pielęgnację nad synem A. i z tego tytułu złożył wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. W związku...

II SA/Bd 702/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-07

opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego ustawowo zaś ustala w art. 16 ust. 4 na kwotę 144,00 zł miesięcznie...
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa przyznał D. C. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności w okresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   16