Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA/Po 1880/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-10

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją nr [...] z [...] września 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO...
) po rozpoznaniu odwołania D. O. od decyzji Prezydenta Miasta P. z [...] stycznia 2020 r. nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną...

II SA/Po 452/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-16

[...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. na podstawie art. 152 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia...
., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta P. (zwanego dalej 'Prezydentem') z dnia [...] stycznia 2021 r., [...] o odmowie przyznania odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 484/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek T.F. o zasądzenie zwrotu kosztów...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...

I OSK 2478/20 - Wyrok NSA z 2021-02-24

Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta G...

II SA/Bd 1021/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] Wójt Gminy D. odmówił skarżącej...
I. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowe w związku z koniecznością sprawowania opieki nad legitymującą...

II SA/Po 460/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

[...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. wpłynął wniosek M. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną J. M.. Do wniosku załączono: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności...

IV SA/Po 705/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-06

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę w całości, 2. zwraca skarżącemu kwotę [...]zł...
Gminy K. z dnia [...] maja 2021 r., znak [...] w przedmiocie nienależnie pobranego przez G. P. (dalej również jako 'skarżący') świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

[...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz R...
. z [...] czerwca 2020 r., znak: [...] odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania...

II SA/Lu 541/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

[...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. L. (dalej jako: 'skarżąca'), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

września 2020 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie w jakim utrzymuje w mocy punkt 1 decyzji...
Burmistrza Brzegu z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] oraz punkt 2 tej decyzji w części dotyczącej daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, 2) uchyla punkt 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100