Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1273/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wr 457/14 Wojewódzki Sąd...
przyznania prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie...

IV SA/Wr 788/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-05

Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. z dnia [...] sierpnia 2015r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 3283/14 - Wyrok NSA z 2016-01-20

w [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21...
[...] stycznia 2014 r., Nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku wskazano, że wnioskiem z dnia 27 lutego 2013 r...

II SA/Sz 303/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-11

. sprawy ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W związku...
[...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza z dnia [...] r. o przyznaniu B. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 196/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-17

Gminy S. z dnia [...] października 2015 r., znak: [...], 1/ zobowiązującej A. K. do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za okres od [...] września 2014...
naliczana od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego do dnia wydania decyzji wynosi zgodnie z odsetkami na dzień [...] października...

II SA/Łd 422/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-23

ze skargi D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
przyznania D.D. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad Panią M.D., W uzasadnieniu...

III SA/Gd 227/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8...
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. nr 1456 ze zm.), odmówił M. T. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 1250/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-11

Z. T. od dnia 15 maja 2014r. W uzasadnieniu wskazano, iż na podstawie decyzji Wójta Gminy K. z dnia 23 sierpnia 2010r. J. T. nabył prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...
jednoznacznie, czy w niniejszej sprawie nastąpiła zmiana stanu faktycznego względem tego ustalonego w decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne decyzją z dnia 23 sierpnia...

IV SA/Wr 122/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] przyznano B. B. (dalej strona, skarżąca) prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
zamieszkania, tj. przeniesieniem się z L. do W., skarżąca złożyła w dniu 5 grudnia 2012 r. wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do Miejskiego...

III SA/Gd 792/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-18

2014 r., nr [...]. Decyzją z dnia 19 marca 2010 r. nr [...] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w R., dział Świadczeń Rodzinnych przyznał D. S. świadczenie pielęgnacyjne...
w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Końcowy termin przysługiwania świadczenia pielęgnacyjnego ustalono zgodnie z regułą wynikającą z art. 24 ust. 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100