Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1676/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
., nr [...], oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta W. z dnia [...]r., nr [...], o odmowie przyznania skarżącemu Z. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SA/Lu 441/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-21

Podstawę rozstrzygnięcia o odmowie przyznania wnioskodawcy pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego nie stanowił zatem art. 17 ust. 1b...
Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U....

II SA/Lu 440/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-21

Podstawę rozstrzygnięcia o odmowie przyznania wnioskodawcy pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego nie stanowił zatem art. 17 ust. 1b...
Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013...

IV SA/Wr 820/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
we W. z dnia 11 lipca 2017 r., nr [...] o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z opieką nad matką - K. S., utrzymało w mocy decyzję organu...

II SA/Ke 813/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. znak...
uchyliło ww. decyzję organu I instancji w całości i w to miejsce orzekło o przyznaniu J. P. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

III SA/Kr 882/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-30

Odwoławczego z dnia 21 czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję...
organu pierwszej instancji w zakresie odmowy przyznania skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchyla decyzję organu pierwszej instancji w części odmawiającej...

I OSK 1175/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

w [...] z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2018 r. sygn...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia...

II SA/Ke 812/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-17

. do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01.07.2013r. do 30.04.2017r. w związku z opieką nad matką - W. B.., W uzasadnieniu organ II instancji przedstawił następujący...
. ponownie złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką. Jednocześnie wniosła o uchylenie decyzji przyznającej zasiłek...

III SA/Kr 924/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-18

przyznającej świadczenie pielęgnacyjne skargę oddala I., W dniu 14 listopada 2013 r. U. S. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
przez nią renty od dnia 1 maja 2013 r., Decyzją z dnia [...] 2013 r. nr [...] Burmistrz Miasta i Gminy przyznał U. S. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...

II SA/Lu 459/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-25

. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że świadczenie pielęgnacyjne w myśl art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100