Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 250/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13...
pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

II SA/Po 917/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Burmistrz W., decyzją z dnia [...] 2013 r...
. o nr [...]odmówił E. H. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym R. H.., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił...

II SA/Po 1289/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 roku Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zmieniająca, w skrócie: zm.u.ś.r.), z urzędu odmówił E. D. prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł...

II SA/Bd 1467/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-15

ze skargi G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją...
Prezydenta Miasta B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...], po rozpoznaniu wniosku z [...] sierpnia 2013r., odmówiono G. W. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

IV SA/Wr 233/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę...
[...] grudnia 2013 r. nr [...] , w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na brata S. S., W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał...

IV SA/Po 1182/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

w [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej...
ją decyzji Wójta [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] o odmowie prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; 2. uchyla decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

I OW 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta [...] jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent Miasta...
organu właściwego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu M. B. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] sierpnia 2013...

I SA/Wa 2712/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

[...] -, po wszczęciu z urzędu zawiadomieniem z dnia [...] stycznia 2013 r. postępowania, w sprawie przyznania pomocy osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - odmówił...
I. Z. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu podniósł, że prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc [...] 2013 r. prawo...

I SA/Wa 2201/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-12

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy R. z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
2014 r., nr [...] odmawiającą przyznania Z. D. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na siostrę G. D...

I OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta B. jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 24 lutego 2014 r. Prezydent Miasta B. zwrócił...
w sprawie wydania decyzji o przyznaniu B. M. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] października 2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100