Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

ust. 1 ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, powołanej w pkt 1. 1. Zasiłki rodzinne są świadczeniami socjalnymi finansowanymi w całości z budżetu państwa /art...
przy badaniu zgodności ustaw regulujących świadczenia socjalne finansowane z budżetu państwa z konstytucyjną zasadą równości. Założenie, że świadczenia te powinny...

U 5/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-17

w naturze. Ponieważ przyznanie przez ustawę prawa do świadczenia w naturze nie może być rozumiane jako ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, przeto zamiana...
poz. 154/ przyznano dodatki do emerytury i renty w postaci dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pogrzebowego, świadczeń leczniczych, położniczych, rehabilitacyjnych, pobytu...

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

dochodów lub otrzymywane świadczenia /np. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, stypendia czy alimenty/ są niekiedy znacznie niższe od poziomu minimalnej emerytury., Ogólnie...
/, jednakże świadczenie to będzie obliczone tylko stosownie do ustalonej powierzchni normatywnej. Nie obejmuje ona natomiast sytuacji, w których powierzchnia ta została...

II SA/Wr 854/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-26

decyzji stwierdzono, że ze względu na chorobę syna i dochód rodziny wynoszący przeciętnie na jedną osobę 268,03 zł ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej spełnia...
wykazało, że:, 1/ skarżąca ubiega się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby dziecka, co odpowiada warunkowi z art. 3 pkt 7 ustawy o pomocy...

K 24/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-28

., Zdaniem Prokuratora Generalnego fakt wprowadzenia w art. 6 ust. 4 ustawy kryterium wieku dziecka nie może również świadczyć o nieuzasadnionym i niesprawiedliwym...
przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach...