Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

przez rodzinę z innych form świadczeń m.in. zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego czy opłacenia na parę miesięcy kosztów śniadań dla dwójki dzieci w szkole - w sytuacji gdy świadczona...
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny /ust. 3/. W myśl ust. 4 art. 2 potrzeby...

II SA 1392/00 - Wyrok NSA z 2000-11-20

Świadczenia przyznawane uznaniowo nie mogą być utożsamiane ze świadczeniami, które muszą być przyznane po spełnieniu określonych ustawowych warunków. Te pierwsze...
świadczenia są przyznawane decyzjami konstytutywnymi i przysługują od dat wynikających ze wskazanych decyzji, natomiast w przypadku świadczeń przysługujących obligatoryjnie...

II SA 622/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

. (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę. Stan sprawy przedstawiał się następująco:, Zbigniew K. zwrócił się w dniu 4 sierpnia 1999 r...
17 września 1999 r. (...) odmówił wnioskodawcy przyznania świadczenia w drodze wyjątku. W uzasadnieniu powołał się na zbyt krótki okres pracy Zbigniewa K., tj. 4 lata, 4...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

w chwili rozstrzygania o wnioskowanym świadczeniu 943 zł. Kryterium dochodowe dla celów zasiłku stałego /podwojone/ wynosiło kwotę 1.886 zł. Organ I instancji powziął...
i socjalną osoby ubiegającej się o to świadczenie. Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, która nie pozostaje jednak w zatrudnieniu z uwagi na potrzeby dziecka...

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

rozważań Sądu podkreślić należy, iż zasiłek stały zgodnie z konstrukcją art. 27 ustawy o pomocy społecznej nie jest świadczeniem uznaniowym i przysługuje z chwilą...
, której stan zdrowia daje uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego - /art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych - Dz.U....

I SA 678/00 - Wyrok NSA z 2000-08-03

dochodowe do przyznania świadczenia z pomocy społecznej, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny na córkę Agatę. Jednakże Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadząc postępowanie...
jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. Odmowa przyznania tego zasiłku może zatem nastąpić jedynie wówczas, gdy organ w postępowaniu udowodni, iż nie wystąpiła jedna...

III SA 192/99 - Wyrok NSA z 2000-02-22

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1995 r. w sprawie stanów zdrowia, ze względu na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dziecka w wieku do 16 lat /Dz.U....
pielęgnacyjnego, a pojęciem niesprawności, zawartym w przepisach prawa podatkowego. Skoro lekarz specjalista - a takim była lekarz medycyny Joanna O. - stwierdziła w dniu 26...

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

31,60 złotych miesięcznie i rentę rodzinną w wysokości 364,20 złotych, zasiłek rodzinny 64,60 i pielęgnacyjny w wysokości 106,41 złotych. Ponadto rodzina korzysta w pomocy...
z postanowieniami art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę...

I SA/Lu 346/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-31

pielęgnacyjny. Ponadto ma ona możliwość pracy zarobkowej w ramach umowy zlecenia., W skardze do Sądu Ewa K. wniosła o uchylenie decyzji obu instancji., W szerszych motywach...