Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia...
poprzez:, 1. odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 na osobę: L...

II SA/Po 1152/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2018r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Prezydenta Miasta P. nr [...], z dnia [...] marca 2018 r., w przedmiocie odmowy przyznania Panu Z. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Go 737/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Pomocy Rodzinie odmówił B.B. świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego w związku...

IV SA/Wr 362/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej punktu 2...
administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem E. L. (dalej: strona , skarżąca) z dnia 1 marca 2019r. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na babcię H...

II SA/Lu 659/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-12

W sytuacji, gdy strona ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, warunkiem skutecznego ubiegania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, na zasadzie wyboru...
do zasiłku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie jest możliwe przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Go 774/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 26 czerwca 2019 r...
. E.P. złożyła do Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką L.P. w kwocie 303,76 zł...

II SA/Po 810/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-24

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
. od decyzji Prezydenta Miasta [...] z [...] czerwca 2019 r. [...] odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

III SA/Kr 1123/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) - dalej k.p.a., odmówił skarżącej J. B., przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...
emerytalnego., W odwołaniu J. B. wskazała na trudną sytuację swojej rodziny i wniosła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnice pomiędzy wysokością...

II SA/Op 127/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

Odwoławczego w Opolu z dnia 22 lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
do świadczenia pielęgnacyjnego w celu sprawowania opieki nad żoną E. M., Wniesienie skargi nastąpiło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wnioskiem...

III SA/Kr 403/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-27

z dnia 12 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji Decyzją...
. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100