Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 451/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Prezydenta Miasta W. decyzją z dnia [...] na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego...
pielęgnacyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 413) odmówił przyznania R. H. prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia...

III SA/Kr 895/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-06

niepełnosprawności, nie stanowi negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego drugiemu z małżonków, z tej tylko przyczyny, że nie legitymuje się on orzeczeniem o znacznym...
stopniu niepełnosprawności (art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a)., 3. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego małżonkowi sprawującemu opiekę faktyczną nad małżonkiem legitymującym...

IV SA/Wr 318/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-25

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją Samorządowego Kolegium...
., Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dz. z dnia [...] 2013 r. w sprawie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego...

I SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

[...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2013r...
do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100 zł w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że zgodnie z przepisami...

IV SA/Wr 349/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Prezydent Miasta...
. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) odmówił R. H. przyznania prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z ustalonym prawem...

II SA/Bd 1285/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją Prezydenta Miasta B. z dnia...
[...] lipca 2013 r. nr [...] odmówiono A. L. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

II SA/Rz 290/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-28

Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie II w części określającej termin końcowy...
z upoważnienia Burmistrza [...] decyzję z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną K. C., i jednocześnie...

IV SA/Po 705/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-05

. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Decyzją z dnia (...) r., nr (...), Wójt Gminy T., m. in. na podstawie art. 104 kodeksu...
., nr 139, poz. 992 ze zm. - dalej u.ś.r.) odmówił W. N.przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie...

II SA/Bd 415/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-18

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
wniosku z [...] stycznia 2013r., odmówił E.B. ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

I OSK 1407/12 - Wyrok NSA z 2013-01-25

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę...
2011 r., nr [...] wydane w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Prezydent Miasta Stargard Szczeciński...
1   Następne >   +2   +5   +10   100